ДЦ VI - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 36 месеца на помещение, което да се ползва само за медицински дейности

Конкурс за отдаване под наем на обект 
в сградата на „Дентален център VI София” ЕООД

На основание чл. 27, ал. 3 от HOЛЗ и Решение от 19.02.2016 г. на Управителя на дружеството за обявяване на конкурс за отдаване под наем на ОБЕКТ в сградата на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР VI СОФИЯ” ЕООД, на ул. „Иван Вазов" № 5, кв. 457, УПИ XIII, м. „Централна градска част”, Район Средец, обявявам конкурс както следва:

1. Описание на обектите: 
1.1. Помещение № 5.10 с нетна площ 12,38 кв.м., намиращо се на втори етаж в „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЬР VI СОФИЯ" ЕООД

2. Адрес на обекта: гр. София, ул. „Иван Вазов" № 5;

3. Срок на договора: 36 (тридесет и шест) месеца;

4. Начална конкурсна цена: 
4.1. За помещение № 5.10.: 13 лв. (тринадесет лева) на кв. м. или общо 161,00 лв. (сто шестдесет и един лева) на месец. 
„Денталеи център VI София” ЕООД не е регистрирано по ЗДДС.

5. Огледи на обекта могат да бъдат извършени всеки работен ден от 11.00 до 16.00 часа от 22.02.2016 г. до 07.03.2016 г.

6. Депозит за участие в конкурса: депозитът е в размер на един месечен наем, дължим за помещението, за което се кандидатства, вносими по банкова сметка: 
Общинска банка 
BG56SOMB91301027036901 
BIC: SOMBBGSF

7. Краен срок за внасяне на депозита: 07.03.2016 г.

8. Документация за участие може да се закупи всеки работен ден от 11.00 до 16.00 часа, от 22.02.2016 г. до 07.03.2016 г., в кабинет „Личен състав" срещу 15 лв., като заплатената сума не се възстановява.

9. Дата на провеждане на конкурса: 08.03.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР VI СОФИЯ" ЕООД на ул. „Иван Вазов" № 5

10. Срок за подаване на предложения за участие в конкурса: до 16.00 ч. на 07.03.2016 г. в кабинет „Личен състав", ет. 3 на сградата на дружеството.

11. Специални условия и изисквания: помещенията могат да бъдат използвани само за медицински дейности.

За допълнителна информация тел.: 02/9878422; 02/9878423; 02/9878424

24.02.2016