ДЦ VI - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за 36 месеца на помещения в сградата на центъра

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ В СГРАДАТА НА „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР VI - СОФИЯ“ ЕООД

На основание чл. 27, ал. 3 от НОЛЗ и Решение от 13.04.2016 г. на Управителя на дружеството за обявяване на конкурс за отдаване под наем на ОБЕКТ в сградата на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР VI - СОФИЯ“ ЕООД, на ул. „Иван Вазов“ № 5, кв. 457, УПИ XIII, м. „Централна градска част“, Район Средец, обявявам конкурс както следва:

1. Описание на обектите: 
1.1. Помещение № 3.3 с нетна площ 14,76 кв.м., намиращо се на трети етаж в „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР VI СОФИЯ“ ЕООД 
1.2. Помещение № 3.5 с нетна площ 12,68 кв.м., намиращо се на трети етаж в „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР VI СОФИЯ“ ЕООД

2. Адрес на обекта: гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 5;

3. Срок на договора: 36 (тридесет и шест) месеца;

4. Начална конкурсна цена: 
4.1. За помещение № З.З: 18 лв. (тринадесет лева) на кв. м. или общо 265,68 лв, (двеста шестдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки ) на месец. 
4.2. За помещение № 3.5: 18 лв. (тринадесет лева) на кв. м. или общо 228,24 лв. (двеста двадесет и осем лева и двадесет и четири стотинки) на месец 

„Дентален център VI София“ ЕООД не е регистрирано по ЗДДС.

5. Огледи на обектите могат да бъдат извършени всеки работен ден от 11.00 до 16.00 часа от 13.04.2016 г. до 27.04.2016 г.

6. Депозит за участие в конкурса: депозитът е в размер на един месечен наем, дължим за помещението, за което се кандидатства, вносими по банкова сметка:
Общинска банка ВG56S0МВ91301027036901
В1С: S0MBBGSF 

7. Краен срок за внасяне на депозита: 27.04.2016 г.

8. Документация за участие може да се закупи всеки работен ден от 11.00 до 16.00 часа, от 13.04.2016 г. до 27.04.2016 г., в кабинет „Личен състав“ срещу 15 лв., като заплатената сума не се възстановява.

9. Дата на провеждане на конкурса: 28.04.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР VI - СОФИЯ“ ЕООД на ул. „Иван Вазов“ № 5

10. Срок за подаване на предложения за участие в конкурса: до 16.00 ч.на 27.04.2016 г. в кабинет „Личен състав“, ет. 3 на сградата на дружеството.

11. Специални условия и изисквания: помещенията могат да бъдат използвани само за зъботехническа лаборатория или друг вид медицинска дейност.

За допълнителна информация тел.: 02/9878422, 02/9878423, 02/9878424
15.04.2016