CLIMABOROUGH „Изграждане на зелени и климатичнонеутрални градски центрове“


Дейност по проекта до настоящия момент
(прессъобщението е публикувано на 06.03.2024 г.)


Към настоящия момент тече втори етап от провеждане на обединена обществена поръчка. Кандидатите за намиране на иновативно решение за предизвикателството на град София са общо 6 организации. Предстои да се извърши подбор на кандидатите.

„Тази обединена обществена поръчка за иновации се очаква да намали различията между градовете и пазара, чрез разпространение на резултати от научноизследователска и развойна дейност и иновации, показващи ясен потенциал за подобряване на действията за неутралност на климата в Европа“, заяви Франческо Молинари, ключов експерт по обществени поръчки на ANCI Тоскана.

Информация за провеждане на обединената обществена поръчка, както и съпътстващата я документация, е достъпна на специална уеб страница:

https://climaborough.eu/public-procurement/tender/

Информация за всички предстоящи събития във връзка с изпълнението на проекта е достъпна на следния адрес:

https://climaborough.eu/climawebinars/


Публикувана е първата тръжна процедура по проект: „Изграждане на зелени и климатично-неутрални градски центрове“ (CLIMABOROUGH), която финансира до 16 социално-технически решения в 8 града
(прессъобщението е публикувано на 20.10.2023 г.)


Проект CLIMABOROUGH, съфинансиран от Програма „Хоризонт Европа“ е един от 3-те проекта, избрани да работят в сферата на градското планиране и проектиране в рамките на мисията на ЕС за 100 климатично неутрални и интелигентни града.

Проектът, координиран от Регионална асоциация на общините в Тоскана (ANCI Тоскана), Италия и разчитащ на 27 други партньори, включително 14 града има за цел да се справи с многобройните затруднения в прехода от създаване на прототипи към тестване на иновации и от успешно тестване към внедряване на пазара.

В рамките на проекта се предвижда да стартират до 24 социално-технически пилотни проекта чрез провеждане на два кръга обединени обществени поръчки за иновации, управлявани от ANCI Тоскана, за да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени 12 европейски града.

По време на първия кръг от Покани, стартиран на 17 октомври, доставчиците на решения са добре дошли да предложат иновативни и устойчиви решения, за да отговорят на нуждите на 8-те водещи града по проекта: Атина, Кашкайш, Диферданж, Гренобъл-Алпи Метропол, Йоанина, Марибор, София и Торино.

Този първи кръг ще награди до 16 пилотни проекта с общ бюджет от 2 400 000 евро.

Инструментът, избран от CLIMABOROUGH за тръжната процедура е партньорство за иновации, който ще бъде стартиран и управляван от ANCI Тоскана от името на всичките осем града.

Поканата за участие в тръжната процедура е отворена за всички юридически лица, които могат да гарантират изпълнението и да изпълнят критериите, посочени в Тръжните документи.

Всеки град е определил специфично предизвикателство: Атина ще работи върху енергията и сградите, Гренобъл-Алпи върху моделиране на въздействието на строителен проект, Диферданж върху произвеждането на 100% чисто електричество на местно ниво, София върху трафика, докато Марибор, Торино и Кашкайш трябва да подобрят събирането на текстила, отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и биологичните отпадъци, а Янина ще се концентрира върху отпадъчните води.

Всички различни предизвикателства са свързани със социално-технически решения за стимулиране и засилване на използването на данни и за предизвикване на промяна в поведението, също чрез участието на местни заинтересовани страни на всички нива.

„Тази обединена обществена поръчка за иновации се очаква да намали различията между градовете и пазара, чрез разпространение на резултати от научноизследователска и развойна дейност и иновации, показващи ясен потенциал за подобряване на действията за неутралност на климата в Европа“, заяви Франческо Молинари, ключов експерт по обществени поръчки на ANCI Тоскана.

Графикът за подаване на предложения за тръжната процедура е определен на различни стъпки, но за да бъдете част от процедурата, ще е необходимо кандидатите да кандидатстват до 30 ноември. Цялата информация за тръжната документация е достъпна на специална уеб страница:

https://climaborough.eu/public-procurement/tender/

На 30 октомври в 16.30 часа, CLIMABOROUGH ще организира онлайн семинар, за да информира потенциалните кандидати за тръжната процедура. Това семинар ще бъде и повод да се срещнете с водещите градове и да им зададете въпроси относно техните предизвикателства.

Участието е отворено за всички, но изисква регистрация на специалната страница на eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/climaborough-call-for-tenders-orientation-workshop-tickets-738924000577.

Всички подробности за първата тръжна процедура са достъпни на уебсайта на проекта (www.climaborough.eu) и каналите в социалните медии:

X (ex-Twitter): @climaborough 

LinkedIn: Climaborough

Facebook: Climaborough


Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият финансиране орган могат да носят отговорност за тях.


The first tender procedure for the project: "Construction of green and climate-neutral urban centers" (CLIMABOROUGH) has been published, which finances up to 16 socio-technical solutions in 8 cities

The CLIMABOROUGH project, co-financed by the Horizon Europe Programme, is one of the 3 projects selected to work in the field of urban planning and design within the EU mission for 100 climate neutral and smart cities.

The project, coordinated by the Regional Association of Municipalities of Tuscany (ANCI Toscana), Italy, and relying on 27 other partners, including 14 cities, aims to tackle the many difficulties in the transition from prototyping to testing innovations and from successful testing to market deployment.

The project envisages launching up to 24 socio-technical pilot projects through two rounds of joint innovation procurements managed by ANCI Tuscany to address the challenges faced by 12 European cities.

During the first round of Calls, launched on 17 October, solution providers are welcome to propose innovative and sustainable solutions to meet the needs of the 8 leading cities of the project: Athens, Cascais, Differdange, Grenoble-Alpes Metropole , Ioannina, Maribor, Sofia and Turin.

This first round will award up to 16 pilot projects with a total budget of €2,400,000.

The instrument chosen by CLIMABOROUGH for the tender procedure is an innovation partnership, which will be launched and managed by ANCI Toscana on behalf of all eight towns.

The invitation to participate in the tender procedure is open to all legal entities that can guarantee the performance and meet the criteria specified in the Tender Documents.

Each city has identified a specific challenge: Athens will work on energy and buildings, Grenoble-Alpes on modeling the impact of a construction project, Differdange on producing 100% clean electricity locally, Sofia on traffic, while Maribor, Turin and Cascais must improve the collection of textiles, waste electrical and electronic equipment (WEEE) and biological waste, and Ioannina will focus on wastewater.

All the different challenges are related to socio-technical solutions to stimulate and enhance the use of data and to induce behavioral change, also through the involvement of local stakeholders at all levels.

"This joint public procurement for innovation is expected to reduce the gap between cities and the market, by disseminating R&D results and innovations showing a clear potential to improve climate neutrality actions in Europe," said Francesco Molinari, key expert on public procurement of ANCI Tuscany.

The timetable for submission of proposals for the tender procedure is set in different steps, but in order to be part of the procedure, applicants will need to apply by 30 November. All information about the tender documentation is available on a dedicated web page:
https://climaborough.eu/public-procurement/tender/

On 30 October at 16:30, CLIMABOROUGH will organize an online workshop to inform potential applicants about the tender process. This workshop will also be an opportunity to meet the leading cities and ask them questions about their challenges.

Participation is open to all, but requires registration on the dedicated eventbrite page:
https://www.eventbrite.it/e/climaborough-call-for-tenders-orientation-workshop-tickets-738924000577.

All details of the first tender procedure are available on the project website (www.climaborough.eu) and social media channels:
X (ex-Twitter): @climaborough
LinkedIn: Climaborough
Facebook: Climaborough


Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.Проект: CLIMABOROUGH „Изграждане на зелени и климатичнонеутрални градски центрове“ (Building Green and Climate Neutral City-Hubs)

Програма: Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

Тип проект: Действие за иновации (IA)

Обща стойност на проекта: 22 312 663, 62 лв.

Бюджет на Столична община: 403 872, 70 лв. (100 % грант)

Период на изпълнение: 01 януари 2023 г.  – 31 декември 2026 г.

Координатор на проекта: Регионална асоциация на общините в Тоскана (ANCI Toscana), Италия

Цел: CLIMABOROUGH е иновационен проект, предназначен да тества концепциите ClimHub, Climate Sandbox и Climate Service в рамките на дванадесет европейски града, ангажирани в своя екологичен и цифров преход. Проектът има за цел да подобри традиционните подходи за градско и пространствено планиране чрез вземане на решения, базирани на данни и знания (включително възможна нова роля за географските информационни системи), както и да използва иновативни решения при провеждането на обществените поръчки. Целта e не само да се подобри отворения набор от инструменти, използващи климатичния преход в градовете, но и да се стимулира обмена на експериментални добри практики, опит и поуки, извлечени в тази област, за да се помогне на градовете да постигнат неутралност по отношение на климата до 2050 г. Проектът е в съответствие с Мисията “100 климатичнонеутрални и интелигентни градове на бъдещето” на Европейския съюз (т.нар. „мисия за градовете“) и включва 6 от водещите градове, участващи в CLIMABOROUGH, вкл. София.

Кратко описание на дейностите, предвидени за Столична община: В изпълнение на проекта са предвидени следните основни дейности за Столична община: участие в изпълнението на пилотен проект като водещ град по тема: „От изолирана енергия и мобилност към интегрирани услуги“; участие като град – последовател по тема: „От отпадъци към кръгова икономика“; организиране, провеждане и участие в обучения, работни срещи и събития; обмен на добри практики, опит и иновативни подходи между градовете, включително участие във виртуална „жива лаборатория“ за съвместна работа със заинтересованите страни; достъп до и участие в иновативна виртуална платформа, предоставяща на градовете инструменти за управление, проследяване и мениджмънт.


Подробна информация е налична на интернет страницата на Проекта: https://climaborough.eu/

24.03.2023