CLIMABOROUGH „Изграждане на зелени и климатичнонеутрални градски центрове“


Проект: CLIMABOROUGH „Изграждане на зелени и климатичнонеутрални градски центрове“ (Building Green and Climate Neutral City-Hubs)

Програма: Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

Тип проект: Действие за иновации (IA)

Обща стойност на проекта: 22 312 663, 62 лв.

Бюджет на Столична община: 403 872, 70 лв. (100 % грант)

Период на изпълнение: 01 януари 2023 г.  – 31 декември 2026 г.

Координатор на проекта: Регионална асоциация на общините в Тоскана (ANCI Toscana), Италия

Цел: CLIMABOROUGH е иновационен проект, предназначен да тества концепциите ClimHub, Climate Sandbox и Climate Service в рамките на дванадесет европейски града, ангажирани в своя екологичен и цифров преход. Проектът има за цел да подобри традиционните подходи за градско и пространствено планиране чрез вземане на решения, базирани на данни и знания (включително възможна нова роля за географските информационни системи), както и да използва иновативни решения при провеждането на обществените поръчки. Целта e не само да се подобри отворения набор от инструменти, използващи климатичния преход в градовете, но и да се стимулира обмена на експериментални добри практики, опит и поуки, извлечени в тази област, за да се помогне на градовете да постигнат неутралност по отношение на климата до 2050 г. Проектът е в съответствие с Мисията “100 климатичнонеутрални и интелигентни градове на бъдещето” на Европейския съюз (т.нар. „мисия за градовете“) и включва 6 от водещите градове, участващи в CLIMABOROUGH, вкл. София.

Кратко описание на дейностите, предвидени за Столична община: В изпълнение на проекта са предвидени следните основни дейности за Столична община: участие в изпълнението на пилотен проект като водещ град по тема: „От изолирана енергия и мобилност към интегрирани услуги“; участие като град – последовател по тема: „От отпадъци към кръгова икономика“; организиране, провеждане и участие в обучения, работни срещи и събития; обмен на добри практики, опит и иновативни подходи между градовете, включително участие във виртуална „жива лаборатория“ за съвместна работа със заинтересованите страни; достъп до и участие в иновативна виртуална платформа, предоставяща на градовете инструменти за управление, проследяване и мениджмънт.


Подробна информация е налична на интернет страницата на Проекта: https://climaborough.eu/

24.03.2023