Четвърта МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на част от недвижим имот - 1 кв. м. за разполагане на кафе-автомат

На 21.06.2016 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на трети етаж в сградата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД ще се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от три години на част от недвижим имот - частна общинска собственост. 

Предназначение на имота - 1 кв. м. за разполагане на 1 (един) брой кафе-автомат на партерния етаж на сградата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” EАД. 

Началната месечна наемна цена е в размер на 280,00 лв. (двеста и осемдесет лева) без ДДС. 

Депозит за участие в конкурса: Парична вноска в размер на 280 лв. (двеста и осемдесет лева). Внася се по сметка на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД в Общинска банка, клон “Денкоглу”, ул. ”Денкоглу” № 28, IBAN: ВG 18 SOMB 9130 10 2575990 BIС: SOMBBGSF. 

Цената на конкурстната документация е 10 лв. (десет лева) без ДДС. 

Документацията се заплаща по сметката на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД в Общинска банка, клон ”Денкоглу”, ул. “Денкоглу” №28, IBAN: BG 18 SOMB 9130 10 2575990, BIC: SOMBBGSF или в касата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД 

Конкурсната документация се закупува в касата (трети етаж) на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД, всеки работен ден от 01.06.2016 г. до 20.06.2016 г. от 9 - 12 часа. 

Оферти за участие в конкурса се подават в деловодството на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД. 

Краен срок за подаване на оферти: 16.00 часа на 20.06.2016 г. 

Тел. за контакти: 02/9521676 

Решение по т. 3 от Протокол №8/26.04.2016 г. на Съвета на директорите на „Четвърта МБАЛ - София" ЕАД

01.06.2016