Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1,т.1, б.“ж“ и чл.52, ал.1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал. 1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

Целта на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за други цели (автомивка)

СЪОБЩЕНИЕ №ПВ2-00329(7)/16.04.2019 г.

19.04.2019