Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Владайска


На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БД"ДР“) съобщава за постъпило Заявление вх. № РР-04-2/14.01.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Владайска с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – ремонт на коригиран участък на река Владайска в участъка между ул. „Дамяница“ и ул. „Белоток“, район „Витоша“, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, aл. 2, ал. 4. т. 1, ал. 11 и ал. 12 от ЗВ данни и документи.
 

СЪОБЩЕНИЕ № РР-04-2-(1)/22.04.2019 г. 

02.05.2019