Басейнова Дирекция „Дунавски район“ съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Владайска
Съобщение № РР-04-11-1/05.04.2019 г. съгласно чл. 62а, ал .1 от Закона за водите за постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ Заявление вх. № РР-04-11/20.02.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Владайска, с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - реконструкция на съществуващ водопровод при кръстовището на ул. „Градинарска" и ул.“Владайска река“, град София, придружено е изискващите се по чл. 60. ал.1. ал.2, ал. 4. т. 1, ал. 11 и ал. 12 от ЗВ данни и документи.
15.04.2019