Басейнова дирекция „Дунавски район” съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Владайска, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите в участъка между ул. „Калач“ и ул. „Нов градец“, район „Сердика“

 

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) Заявление вх. № РР-04-107/08.10.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Владайска, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – монтиране на временно шпунтово укрепване с дължина 26 м в леглото на река Владайска за преминаване на дубльор на ляв Владайски колектор, в участъка между ул. „Калач“ и ул. „Нов градец“, район „Сердика“, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 1, ал. 11 и ал. 12 от ЗВ данни и документи.

СЪОБЩЕНИЕ

24.10.2019