Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" съобщава за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, на „Грийн проджект инвестсмънтс енд файненс“ ЕООД
03.04.2020