Актуализиран списък на спортни обекти, общинска собственост, които са предмет на управление и разпореждане за 2020 г.

На  основание  чл.21,  ал.1,  т. 8,  т. 23  и  ал.2  от  Закона  за  местното самоуправление и администрация и в изпълнение на чл.28 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта и чл.7, ал.3 и ал.5 от Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община, и в изпълнение на Решение № 550 по Протокол № 23 от 12.11.2020 г. на СОС, Столична община обявява актуализиран списък на спортни обекти, общинска собственост, които са предмет на управление и разпореждане за 2020 г.

02.12.2020