Район „Банкя” удължава срока на обявявения конкурс за отдаване под наем на помещение - публична общинска собственост, находящо се в 78 СОУ, район "Банкя" за организиране на ученическо столово хранене
Столична община - район "Банкя",
гр. Банкя, ул. „Цар Симеон „№1 тел. 9977212/8 /

 

В изпълнение на Заповед с № РД 09- 939 /04.06.2010 г./ вх. № РД 0700-54 /07.06.2010 г./ на кмета на Столична община на основание чл.34, ал.1,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и решение на комисия по протокол от 03.09.2010 г., удължава срока на обявеният в бр. 176 / 02.08.2010 г. на в-к " Новинар " конкурс с предмет:

отдаване под наем на следното помещение - публична общинска собственост за организиране на ученическото столово хранене:

I. 78 СОУ / АОС № 7 / 28.11.1996 г. - ученически стол , находящ се в гр. Банкя, кв. 33, п-л I- ЕСПУ с площ 638.60 кв. м., при месечна наемна цена в размер на 246 лева без ДДС , определена по реда на чл. 52, ал. 3 от НУРПТК.

Дата на провеждане на конкурса: 24.09.2010 г. от 10.00 ч. в район „Банкя", ул. „Цар Симеон" № 1.

Документи за участие в конкурса, могат да бъдат закупени от отдел „УОСЖФ", ет. 3, стая 304 от 09.09.2010 г. до 16.00 ч. на 23.09.2010 г., след заплащане на парична сума в размер на 100 /сто лева/ без ДДС в касата на СО-район "Банкя".

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на район „Банкя", ет. 1 до 16.00 ч. на 23.09.2010 г.

Гаранцията за участие в конкурса - парична сума в размер на 200 лева.

 

РАНГЕЛ МАРКОВК
МЕТ НА РАЙОН „БАНКЯ"

13.09.2010