86. ОУ „Свети Климент Охридски” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене


ОБЯВЛЕНИЕ

86. ОУ „Свети Климент Охридски” на основание Заповед № СОА22-РД09-1342 от 05.08.2022 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене – № РВТ22-ВК08-1239-/2/ от 16.08.2022 г. – ученически бюфет, находящ се на адрес: гр. София, р-н "Витоша", с. Владая, ул. „Брезова гора” № 2, в сградата на 86. ОУ „Св. Кл. Охридски”, с площ 97,00 кв. м, с идентификатор 11394.1791.433.7 по КККР. Начална конкурсна месечна наемна цена 42,25 лв./месец (четиридесет и два лв и двадесет и пет ст. на месец) без вкл. ДДС.

Срок за наемане: 4 (четири) години.

Гаранция за участие в конкурса: 500,00 (петстотин) лв.

Гаранцията се предоставя от участника под формата на документ за внесена сума по сметка на CO – район „Витоша”: IBAN BG37SOMB91303324910401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Красно село”.

Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 08:30 ч. на 30.09.2022 г. до 16:30 ч. на 19.10.2022 г. на касата на CO – район „Витоша“, гр. София, ул. „Слънце“ № 2, ет. 1.

Конкурсната документация се публикува на електронната страница на районната администрация – https://www.raionvitosha.eu/bg/ на сайта на Столична община (www.sofia.bg), раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“ и в сайта на 86. ОУ.

Цената на настоящата документация е 100 лв. (сто) лева с ДДС.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:30 ч. на 30.09.2022 г. до 16:30 ч. на 19.10.2022 г. в канцеларията на 86. ОУ.

Конкурсът ще се проведе на 20.10.2022 г. от 13:00 ч. в актовата зала на 86. ОУ "Св. Кл. Охридски”, с. Владая, ул. „ Брезова гора” № 2.

Телефони за контакт:

0895538441 – Емилия Бурова;

0886302660 – Екатерина Стойчева.


Приложения:

ДИРЕКТОР НА 86. ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
/ЕМИЛИЯ БУРОВА/

30.09.2022