Район „Красно село“ обявява конкурс за длъжността "старши юрисконсулт" в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” (ПОЧР)” в район “Красно село” – 1 позиция

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РКС24-рд09-357/04.07.2024 г. на Кмета на Район „Красно село“ - СО
 


ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС:1. За длъжността Старши юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” (ПОЧР)” в Район “Красно село” – Столична община – 1 позиция

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността;
•    длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10;
•    наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 6;
•    минимална образователно-квалификационна степен „магистър“
•    специалност „Право“
•    минимален професионален опит – 1 година;
•    минимален ранг – IV младши;

3. Допълнителни умения и квалификация носещи предимство на кандидатите:
•    Познания в областта на местното самоуправление и на местната администрация, Нормативни актове, ГПК, Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Кодекса за социално осигуряване, АПК, ЗАНН, ЗОП, Кодекса на труда, ЗОС, ЗГР, ЗУТ, ЗЗД, Търговския закон, Правила за Здравословни и безопасни условия на труд

•    Компютърни умения – Word, Excel  и специализирани софтуерни програми;

4. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на ТЕСТ и интервю.

5. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите за участие в  конкурса:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл.17, ал.2 от НПКПМДС;
- Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- Други документи по преценка на кандидата.

6.     Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Изготвяне на правни становища и юридическа консултация по проблеми, касаещи законосъобразното функциониране на район „Красно село”. Подпомагане дейността на началник отдел ПОЧР и осъществяване на процесуално представителство.

7.    Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 1205.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8.  Място и срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документи от 05.07.2024 г. до 18.07.2024 г. вкл.;
Документите се подават:
8.1.1    лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на  СО район „Красно село“, гр.София, бул. "Цар Борис III" 124, Деловодство, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа или
8.1.2     на електронна поща office@krasnoselo.bg – подписани с електронен подпис;

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на СО Район „Красно село“ на информационното табло, както и на електронната страница на СО Район „Красно село“ с адрес www.krasnoselo.bg.
За информации телефон: 02/8951116 – отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”

 


        

 

 

05.07.2024