Район „Слатина” търси да назначи служител на длъжност "главен експерт – ландш. архитект” в отдел „Интеграция, социални дейности и екология”


ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ
„Главен експерт – ландш. архитект” в отдел „Интеграция, социални дейности и екология”, при следните условия:


1. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование – висше
- специалност – ландшафтен архитект;
-минимален професионален опит 2 години;
-вид на правоотношението – трудово;

2. Допълнителни квалификации и умения:
Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба в областта на строителството;

3. Кратко описание на длъжността:
Изпълнява дейности и контрол на експертно ниво, свързани с поддържане на зелената система на територията на района – извършва обходи, изготвя експертни оценки, съгласува паркоустройствени проекти, дава становища за изпълнени проекти и др.;

4. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите: заявление; автобиография; копие от диплома за завършено образование и допълнителни квалификации, ако има такива; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.  Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала”.

5. Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, деловодство, работно време от 08.30 часа до 17.00 часа;
Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”

6. Срок за подаване на заявленията – кандидатите следва да представят документи в 14-дневен срок от датата на публикуване на обяватаГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”

 

 

05.07.2024