Район "Витоша" обявява конкурс за длъжността "главен счетоводител" по мобилност в отдел „Финансово стопанска дейност” /ФСД/ на СО, район „Витоша”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за подбор по мобилност по чл.81а от ЗДСл
в СО – РАЙОН “ВИТОША”

    със седалище и адрес: гр. София, ул. Слънце” № 2,

 

1.    Административно звено: отдел „Финансово стопанска дейност” /ФСД/ на СО – Район „Витоша”;
2.    Населено място: гр.София, Столична община, район „Витоша“;
3.    Длъжност: Главен счетоводител;
4.    Професионално направление: Икономика, специалности „Счетоводство и контрол“, „Стопански и финансов контрол“ или „Счетоводство и финанси“;
5.    Длъжностно ниво: 4
6.    Минимална образователна степен: бакалавър;
7.    Минимален професионален опит: 3 години;
8.    Минимален ранг за длъжността: IV мл;
9.    Минимален размер на основната заплата: 933 лева;
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на одобрения кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в районната администрация.
10.    Брой места: 1;
11.    Специфични изисквания: - детайлно познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността, компютърни умения -MS Offise /Word, Excel/, Internet, деловодна система „Акстър“;
12.    Кратко описание на длъжността: Извършва дейности, свързани с прилагане на нормативните разпоредби в Закона за държавния бюджет на Р България, Закона за счетоводството, Закон за устройството на държавния бюджет, Постановления  и Решения на МС, свързани с изпълнението на държавния и общинския бюджет, Закон за задълженията и договорите, счетоводни стандарти, както и всички действащи подзаконови нормативни актове към тях.
13.    Срок за подаване на документите: 12.07.2024г.;
14.    Място за подаване на документите: София, ул.Слънце №2;
15.    Изисквани документи:  Заявление за участие в подбора, Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, Копие от документите, удостоверяващи професионалния опит, Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации, при наличие на такива;
16.    Ел.поща: a.mladenova@raionvitosha.eu;
17.    Лице за контакт: А.Младенова, 0882339398, a.mladenova@raionvitosha.eu.


                                    

КМЕТ НА РАЙОН “ВИТОША”         
                                          АРХ.  ЗАРКО КЛИНКОВ

 

02.07.2024