Район "Витоша" обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „главен експерт – общинска собственост” в отдел „Правно нормативно обслужване, управление на общинската собственост, сигурност и човешки ресурси”

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

СО – РАЙОН “ВИТОША”

със седалище и адрес: гр. София, ул. Слънце” № 2,

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РВТ24-РД15-182 от 19.06.2024 г. на Кмета на СО – Район „Витоша”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „Главен експерт – общинска собственост” в отдел „Правно нормативно обслужване, управление на общинската собственост, сигурност и човешки ресурси” (ПНОУОССЧР) на СО – Район „Витоша”.

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 1. Минимална степен на завършено образование: висше - бакалавър.
 2. Област на висше образование - Социални, стопански и правни науки.
 3. Минимален професионален опит: 2 години или придобит ранг IV мл.
 4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
 • детайлно познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността в кръга на служебните задължения, определени в длъжностната характеристика;
 • компютърни умения MS Offise (Word, Excel), Internet;
 • деловодна система „Акстър“;
 • организационна и комуникационна компетентност.

ІІІ. Начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю.

ІV. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 1. Заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/.
 2. Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл.
 3. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен, която се изисква за длъжността.
 4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации /при наличие на такива/.

V. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на адрес СО – Район “Витоша” – гр. София, кв. Павлово, ул. “Слънце” № 2, ет. 2, стая № 24, от 9.30 до 16.00 часа. Телефон за информация: 02/818 79 24.

VІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло във фоайето на  СО – Район “Витоша” - гр. София, ул. “Слънце” № 2 и на електронната страница на район „Витоша“.

VІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристики:
Извършва дейности, свързани с свързани с придобиването, стопанисването, управлението и разпореждането с общинско имущество, включително и въвод във владение. Извършва дейности, породени от реализирането на европейски проекти. Извършва изпълнителска дейност, специализирана в посочените области за територията на район “Витоша”.
     
VІІІ. Размер на основната заплата за заемане на длъжността в законоустановените граници – не по-малка от 933 лв.

* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в районната администрация.


​​​​​​​КМЕТ НА РАЙОН “ВИТОША”         
                                             АРХ.  ЗАРКО КЛИНКОВ

 

 

 

27.06.2024