Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: "Отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 6813.8404.743 отреден за улица, с цел транспортен достъп към УПИ IV-671, кв. 4", кв. Челопечене, район Кремиковци, град София


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

У В Е Д О М Я В А М
 

Собствениците на поземлен имот, който се засяга от реализацията на обект: "Отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор 6813.8404.743 отреден за улица, с цел транспортен достъп към УПИ IV-671, кв. 4", кв. Челопечене, район Кремиковци за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, съгласно действащ регулационен план на м. "Челопечене – Бивш стопански двор", кв. 1, 2, 3, 4, 5, 7, одобрен с Решение № 75 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на Столичен общински съвет, ИПР за кв. 4, одобрен със Заповед № РД-09-50-006/04.02.2004 г. на Кмета на Район "Кремиковци", предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.8404.925 (незастроен), с площ 170 кв. м, представляващ част от имот с идентификатор 68134.8404.743 по КККР. Сумата за обезщетение е 3 420,40 лв. (три хиляди четиристотин и двадесет лева и 40 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
- Лидия Траянова – Кършутска – 1/4 ид. ч. – 855,11 лв.
- Борис Траянов – 1/12 ид. ч. – 285,03 лв.
- Владимир  Илиев – 1/12 ид. ч. – 285,03 лв.
- Цветан Костов – 1/24 ид. ч. – 142,51 лв.
- Антония  Чалъкова – 1/24 ид. ч. – 142,52 лв.
- Анета  Янева – 1/4 ид. ч. – 855,11 лв.
- Карамфила  Лазарова – 1/12 ид. ч. – 285,03 лв.
- Радосвет  Лазаров – 1/12 ид. ч. – 285,03 лв.
- Симона  Лазарова – 1/12 ид. ч. – 285,03 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет – страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район "Кремиковци" за поставяне на определеното за целта място, в сградата на района.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
(ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ)

 

20.06.2024