Столична община (СО) обявява 1 брой заповед на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот (ПИ), находящ се в гр. София, район „Люлин”, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект: „Връзка на втори метридиаметър с депо Обеля и нова метростанция (МС) до ж.п. линията София-Кюстендил“, м. „Люлин“, град София

​​​​На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява 1 брой заповед на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот (ПИ), издадена на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, по реда на Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Връзка на втори метридиаметър с депо Обеля и нова метростанция (МС) до ж.п. линията София-Кюстендил“, м. „Люлин“, град София.
​​​​​

 Заповед № СОА24-РД09-3089/10.06.2024 г.

 

20.06.2024