Столична община обявява публичен търг с явно наддаване № 3-СО-2024 г. за продажба на движими вещи – смесена пластмаса и цветни метали, предвидени за образуване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА
 

На основание чл. 108 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет, чл. 1, т. 9 и Глава пета от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, в изпълнение на с Решение № 446 по протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци при следните условия:

 1. Описание на обекта на търга с явно наддаване

Предмет на настоящия търг с явно наддаване е продажбата на вещи-отпадъци, предвидени за получаване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), находящи се на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“ с. Яна, район „Кремиковци“, както следва:

Предвидени за образуване за 12 месеца в Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF, площадка „Садината“
Позиция № Наименование на вещта - отпадък Код на вещта-отпадък Предвидено за образуване за период от 12 месеца количество (т)
1. Смесена пластмаса 19.12.04 до 6 000
2. Цветни метали 19.12.03 до 540


Всеки участник следва да подаде оферта за настоящия търг.

Забележка: Участниците не могат да оферират за по-малко от обявеното количество. Количествата са крайни и не могат да се променят.

 1. Начални тръжни цени:
Предвидени за образуване за 12 месеца в Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF, площадка „Садината“
Позиция № Наименование на вещта - отпадък Код на вещта-отпадък Начална цена Предвидено за образуване за период от 12 месеца количество (т)
1. Смесена пластмаса 19.12.04 3,57 лв./тон до 6 000
2. Цветни метали 19.12.03 579,00 лв/тон до 540

​​​​​

 1. Размер на стъпките за наддаване
  Стъпките за наддаване са както следва:
Позиция № Наименование на вещта - отпадък Код на вещта-отпадък Стъпка за наддаване
1. Смесена пластмаса 19.12.04 0,36 лв./тон
2. Цветни метали 19.12.03 57,90 лв./тон

 

 1. Условия и документи, необходими за участие в търга с явно наддаване

4.1.  Право на участие в търга имат лица, регистрирани по Търговския закон, притежаващи актуални разрешителни за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците или регистрирани по същия закон, които са закупили тръжната документация и са представили следните документи:

4.1.1. Обявление за участие;
Обявлението за участие се попълва по образец (Образец № 1). Към обявлението  се прилагат:

 • Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис);
 • Документ за внесен депозит (в оригинал);
 • В случаите, когато не е посочен ЕИК – оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от датата на подаване на документите за участие. В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите;
 • Копие от актуален разрешителен или регистрационен документ за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

4.1.2. Декларация по образец (Образец № 2) – Административни сведения;

4.1.3. Декларация по образец (Образец № 3), че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за продажба;

4.1.4. Декларация по образец (Образец № 4), че участникът приема да осигури ежедневно изтегляне и извозване на количества образуваните движими вещи - отпадъци за периода на действие на договора;

4.1.5. Декларация по образец (Образец № 5), че участникът приема да поеме разходите по изтегляне, извозване и разтоварване на закупените вещи- отпадъци;

4.1.6. Декларация по образец (Образец № 6) за обстоятелства по отношение на участника и лицето, представляващо участника;

4.1.7. Декларация по образец (Образец № 7), че участникът е извършил оглед на мострите на предвидените за образуване вещи-отпадъци;

4.1.8. Декларация по образец (Образец № 8) по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

4.1.9. Декларация по образец (Образец № 9), че вещите – отпадъци се приемат с цел оползотворяване, в т.ч. рециклиране.

4.1.10. Декларация по образец (Образец № 10) за липса на задължения;

4.1.11. Декларация по образец (Образец № 11), че участникът не е лишен от пораво да упражнява търговска дейност;

4.1.12. Удостоверение от банка за наличието на финансов ресурс за предоставянето на гаранция за добро изпълнение.

4.2. Документите по т.т. 4.1.1. – 4.1.12. и приложенията към обявление се подреждат и описват в хронологична последователност, съгласно тръжната документация. Същите се поставят в непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват/залепват данни за името на участника, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция, както и надпис „Търг № 03-СО-2024 с явно наддаване за продажба на движими вещи – отпадъци предвидени за образуване в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на закона за управление на отпадъците, извършвани в инсталациите и съоръженията на Столична община“, като се посочва вещта, за която участникът подава оферта.

 1. Начин на плащане

Купувачът заплаща предложената цена за предвидените за образуване вещи – отпадъци, в срок до 5 работни дни от фактурирането на всяко отделно натрупано, изтеглено и извозено количество за предходната седмица, по реда на чл. 64, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси. Заплащането се извършва по посочената в договора банкова сметка на Столична община.

 1. Дата, място и час на провеждане на огледа и търга
 • Вещите са на разположение за оглед на площадката на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF „Садината“, с. Яна, район „Кремиковци“ от 09:00 ч. до 12:00 ч. до 27.06.2024 г.;
 • Дата на провеждане на търга: 28.06.2024 г.;
 • Начален час на търга: 14.00 часа;
 • Място на провеждане на търга: стая № 109 – зала, находяща се на адрес ул.”Париж” № 3.

Тръжната документация е 10.00 лв. (десет) лева, без ДДС и се заплаща в касата на Столична община на ул. „Париж“ № 3, ет. 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 16:00 ч., а в последния ден от месеца от 10.00 ч. до 12.00 ч. Фактура за закупена тръжна документация се издава на ул. „Париж“ № 3, ет. 2, стая № 204. Участникът може да получи тръжна документация от дирекция „Обществени поръчки и концесии“ на Столична община на адрес ул. „Париж“ № 3, ет. 1, стая № 105, след представяне на фактура за закупена документация до 15.30 ч. на 27.06.2024 г.

Закупуването на тръжната документация може да се извърши и по банков път, като сумата се внася по сметка в лева, както следва - IBAN: BG27SOMB91303133008303, BIC код на SOMBBGSF,  име на банка: Общинска банка, клон „Врабча“, ул. „Врабча“ № 6.

Размерът на депозита за участие е 5% от началната тръжна цена за тон от общото прогнозно количество, предвидени за образуване от съответния вид за всяка от позициите, както следва:

Позиция № 1 Смесена пластмаса 19.12.04 1071,00 лв.
Позиция № 2 Цветни метали 19.12.03 15 633,00 лв.


​​​​​​​Внася се в касата на Столична община или по банков път на името на Столична община, дирекция „Финанси“, по следната сметка на Столична община:

IBAN: BG16SOMB91303133008307
BIC Code: SOMBBGSF
​​​​​​​Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. „Врабча“ № 6.

В платежното нареждане задължително се записва номера на позицията, за която се участва и номера на търга.

Депозитът за участие се внася до 16.00 ч. 27.06.2024 г.

 1. Крайният срок за приемане на писмени оферти е до 12.00 часа на   28.06.2024 г.
 1. Специални изисквания

Участниците не могат да подават оферти за по-малко от обявеното количество.

19.06.2024