Район "Оборище" уведомява за издадена заповед за провеждане на обществено обсъждане за представяне на план-схемата за текущ ремонт на релсов път на трамвайно трасе по бул."Янко Сакъзов“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.13, ал.1, ал. 2 и чл. 14 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Cтолична община (приета с Решение № 661 по Протокол №41 от 12.10.2017 г. на СОС) и поради необходимостта от провеждане на допитване, ​на 20.06.2024 г. от 19:00 часа в парк „Владимир Заимов“ ще се проведе представяне на план-схемата за текущ ремонт на релсов път на трамвайно трасе по бул."Янко Сакъзов“, район „Оборище“- CO.

Представянето ще бъде направено от представител на районната администрация.

Документацията е на разположение на заинтересованите лица на IV -ти етаж в сградата на общинската администрация в рамките на работното време на CO - район „Оборище“ от 8.30 ч. до 17:00 ч. и на интернет страницата на района, за предоставяне на допълнителна информация и запознаване с проекта.

Писмените становище по проекта, съдържащи общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства и пр., се адресират до кмета на CO - район „Оборище“ и се депозират в срок до 05.07.2024 г. в деловодството на район „Оборище" - СО, бул. Мадрид“ № 1, гр. София. Писмени становища,постъпили след този срок не се разглеждат.

На 10.07.2024 г. от 18.00 часа в сградата на CO район „Оборище“, бул. „Мадрид" № 1, гр. София ще се проведе заключителна дискусия.


Заповед № РОБ24-РД09-425/11.06.2024 г. на кмета на район "Оборище"


14.06.2024