Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на части от ПИ, попадащи в улица в частта на о.т.7 - о.т.8 към о.т.9 между кв. 10 и кв. 11, м. „Цариградско шосе" - 7 - 11 км“, с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ III-34,517,6229, кв. 11, район „Младост“, гр. София


​​​​​СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg   

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имоти (ПИ), отредени за улична регулация – публична общинска собственост, съгласно влязло в сила ЧЗРП на м. бул. "Цариградско шосе" – 7 – 11 км“, одобрено със Заповед № РД-09-50-455/10.08.1998 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол 56/06.08.2003 г. на СОС и Заповед № РД-09-50-270/16.06.2000 г. – за поправка на ОФГ на главния архитект на София, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на части от ПИ, попадащи в улица в частта на о.т.7 – о.т.8 към о.т.9 между кв. 10 и кв. 11, м. „Цариградско шосе" – 7 – 11 км“, с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ III-34,517,6229, кв. 11, район „Младост“, гр. София, както следва:
ПИ с проектен идентификатор 68134.4083.6359 (незастроен), с площ 177 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4083.6063 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение за имота от 15.10.2012 г. на началника на АГКК – София, сума за обезщетение 25 283,96 лв. (двадесет и пет хиляди двеста осемдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки), собственост на ТД „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      
/ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ/

13.06.2024