55. СУ „Петко Каравелов“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обекти, представляващи части от сгради – публична общинска собственост, с цел осъществяване на ученическо столово хранене за нуждите на 55. СУ ,,Петко Каравелов“

OБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС


1. Таня Панчева, директор на 55. СУ „Петко Каравелов“, на основание чл. 3, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 и чл. 4 и чл. 6, ал. 1, чл. 7 ал. 1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, в изпълнение на Решение № 67 от Решение № 384 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичен общински съвет, Заповед № СОА23-РД92-186/07.06.2023 г. на кмета на Столична община и Заповед № РСТ23-РД09-167/19.06.2023 г. на кмета на СО – район  „Студентски“, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обекти, представляващи части от сгради – публична общинска собственост, с цел осъществяване на ученическо столово хранене за нуждите на 55. СУ ,,Петко Каравелов“, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 "Отдаване под наем на помещение за бюфет – лавка“ № 1 с ползвана полезна площ от 19 кв. м“;
Обособена позиция № 2 "Отдаване под наем на помещение за столова с топла кухня“ с ползвана полезна площ от 600 кв. м“;
Обособена позиция № 3 "Отдаване под наем на помещение за бюфет – лавка" № 2 с ползвана полезна площ от 37 кв. м“.

2. Месечна наемна цена, определена съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, изготвена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община.
За обособена позиция № 1 "Бюфет – лавка“ № 1 – 1,07 лв./кв. м – 20,33 лв./месец за ползвана полезна площ от 19 кв. м;

За обособена позиция № 2 "Столова с топла кухня“ – 1,15 лв./кв. м – 690,00 лв./месец за ползвана полезна площ от 600 кв. м;

За обособена позиция № 3 "Бюфет – лавка“ № 2 – 1,08 лв./кв. м – 40,00 лв./месец за ползвана полезна площ от 37 кв. м.

3. Специфично конкурсно условие: за ученическо столово/бюфетно хранене.
Обектите, предмет на настоящия конкурс, следва да се ползват само за посоченото им предназначение – организиране и осъществяване на ученическо столово/бюфетно хранене. Не се допуска използването им за производство и предлагане на друга продукция, използването им в извънучебно време за други дейности, както и преотстъпването на обектите за ползване (независимо дали на договорно или друго основание от външни за участника в конкурса юридически или физически лица).
4. Срок на договора – 5 (пет) календарни години, считано от датата на подписването му.
5. Отваряне и разглеждане на офертите
Отварянето на офертите ще се извърши на 18.07.2023 г. от 10:30 часа в  заседателната зала, в сградата на 55. СУ „Петко Каравелов“, на адрес: гр. София, СО – район „Студентски“, ул. „Дъбница“ № 3.
Пликовете с предложенията на участниците в конкурса се отварят от назначената комисия в предварително оповестените ден, час и място.
Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците лично, техни представители, представители на училищното настоятелство, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Офертите се разглеждат и класират от комисия, назначена от директора на 55. СУ „Петко Каравелов“ в съответствие с разпоредбите на чл. 10 и сл. от Наредбата на Столичен общински съвет за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община.

6. Оглед на обекта
Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обекта, за който кандидастват, всеки работен ден, до крайната дата за подаване на офертите, от 09:00 до 12:30 часа, като заявят предварително поне 1 (един) работен ден по-рано това си желание пред ЗД АСД  на  училището на телефон за контакт: 0879405690, с когото се извършва огледът.
В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е подадена само една оферта, срокът за получаване на оферти за участие в конкурса, ще бъде удължен с 15 (петнадесет) календарни дни.
Конкурсната документацията се публикува на СО – район „Студентски“ – https://studentski.bg/, на 55. СУ „Петко Каравелов“ – https://www.55su.bg/ и на сайта на Столична община – www.sofia.bg,  раздел „Бизнес, инвестиции, строителство“, подраздел „Търгове и конкурси“.

За информация: 55. СУ „Петко Каравелов“,
Лице за контакт: Петър Пейчинов
тел.: 0879405690
имейл: pey4inov@mail.bg
 

Приложение:
Конкурсна документация
Заповед № 2098-2121/27.06.2023 г. на Таня Панчева, директор на 55. СУ „Петко Каравелов“

27.06.2023