Район „Красно село“ обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" „Култура, образование, спорт, социални дейности, интеграция, комуникация, електронно управление и мобилност“

ОБЯВА

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РКС24-РД09-285/05.06.2024 г. на кмета на район „Красно село“ – СО

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС:

1. За длъжността "началник-отдел" „Култура, образование, спорт, социални дейности, интеграция, комуникация, електронно управление и мобилност“ (КОССДИКЕУМ) в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, степен – "бакалавър";
 • Област на висшето образование – Педагогическа, Култура, Социални дейности, Спорт, Информационни технологии и Хуманитарни науки;
 • Минимален професионален опит – 3 (три) години, съгласно КДА;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – III младши;
 • Длъжностно ниво – 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията;
 • Наименование на длъжностното ниво – 7Б.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • Умение за ръководене на екип при решаване на административни задачи;
 • Познания в областта на местното самоуправление и на местната администрация, нормативни актове в областта на културата, образованието, спорта, социалните дейности, интеграцията, комуникацията, електронното управление и мобилността, както и финансовата дейност, счетоводната отчетност на тези, свързани с данъчното и осигурително законодателство, Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Кодекса за социално осигуряване и др.
 • Добри компютърни умения – Word, Excel и специализирани софтуерни програми;
 • На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

4. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на ТЕСТ за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю.

5. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Други документи по преценка на кандидата.

6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи, контролира, координира и организира дейността на отдел КОССДИКЕУМ и подпомага кмета при вземане на управленчески решения, свързани с дейността на ръководения отдел, в съответствие с нормативната база.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността: 1 467,00 лв.

Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Място и срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документи от 07.06.2024 г. до 21.06.2024 г. вкл.

Документите се подават:

 • лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на СО – район „Красно село“, гр. София, бул. "Цар Борис III" 124, Деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа или
 •  на електронна поща: office@krasnoselo.bg, a.panteleevska@krasnoselo.bg

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на СО – район „Красно село“ на информационното табло, както и на електронната страница на СО – район „Красно село“, както и в административния регистър.

За информация: телефон 02/8951116 – отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”, гл. експерт „Човешки ресурси“, или на електронна поща: a.panteleevska@krasnoselo.bg

07.06.2024