Район “Красно село” обявява конкурс за длъжността „главен инженер“ към отдел „Строителство и инвестиции“

ОБЯВА

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РКС24-РД09-287/06.06.2024 г.


ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС:

1. За длъжността „главен инженер“ към отдел „Строителство и инвестиции“ в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, степен – "бакалавър";
 • Област на висшето образование – Техническа, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Транспортно строителство“, “Пътно строителство“;
 • Минимален професионален опит – 3 (три) години, съгласно КДА
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
 • Длъжностно ниво – 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията;
 • Наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво 4.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • Инициативност, творчество, оперативност, комуникативност;
 • Да може да работи самостоятелно и в екип;
 • Да има управленски подход при решаване на задачите и на административните проблеми;
 • Стремеж и желание да развива собствения си потенциал. Познания и умения за прилагане на действащата законова и подзаконова нормативна уредба, свързана с дейността. Познаване на нормативните документи – ЗУТ, ЗУЗСО, ЗКИР и други относими законови и подзаконови актове, свързани с изпълнение на задълженията;
 • Добри компютърни умения – Word, Excel и специализирани софтуерни програми;
 • На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

4. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на ТЕСТ за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю.

5. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Други документи по преценка на кандидата.

6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Да осъществява чрез дейността си провеждане на политиката за работа на района като професионално изпълнява задълженията и изискванията към длъжността, пазейки доброто име и издигайки авторитета на институцията чрез положителен собствен принос в работата си. Контрол и участие при извършването на ремонтните работи качествено и в срок по инженерната и пътната инфраструктура.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността: 1 392,00 лв.

Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Място и срок за подаване на документи:

Срок за подаване на документи от 07.06.2024 г. до 21.06.2024 г. вкл.

Документите се подават:

 • лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на  СО – район „Красно село“, гр. София, бул. "Цар Борис III" 124, Деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа или
 • на електронна поща: office@krasnoselo.bg, a.panteleevska@krasnoselo.bg

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на СО – район „Красно село“ на информационното табло и на електронната страница на СО – район „Красно село“, както и в административния регистър.

За информация: телефон 02/8951116 – отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”, гл. експерт „Човешки ресурси“, или на електронна поща: a.panteleevska@krasnoselo.bg

07.06.2024