4,1 млн. лв. повече приходи за първите пет седмици на данъчната кампания

През първите 5 седмици от началото на данъчната кампания в София приходите в общинския бюджет са с 4,1 млн. лв. повече, отколкото по същото време на миналата година. Увеличението се дължи предимно на постъпленията от данък възмездно придобиване, които до края на февруари са 22,1 млн. лв., или с 3,1 млн. повече от м.г., както и на приходите от такса технически услуги, вкл. строителни разрешителни – 4,7 млн. лв., или с 980 хил. лв. повече от м.г.

В бюджета на София през февруари са постъпили 13,9 млн. лв. от данък сгради и 18, 4 млн. лв. – от данък МПС. Приходите от  патентен и туристически данък, както и от общински такси за детски градини и ясли, пазари и тържища са по-малко, в сравнение със същия период на м.г., което се обяснява с мерките срещу разпространението на COVID-19.   

Местните данъци и такси в София могат да се плащат в районните данъчни отдели, по банков път или чрез финансови посредници от края на януари. Съобщенията за дължимите суми вече са разпратени до собствениците на недвижими имоти и автомобили в столицата. 

Срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка за данък сгради и данък МПС, е 30 април 2021 г., ако цялата дължима сума се внесе наведнъж, напомниха от дирекция "Общински приходи". До края на април т.г. е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци. Ако плащате на части, сроковете са: 

- Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни – първа вноска и 31 октомври – втора вноска;

- Такса битови отпадъци – четири вноски: 30 април, 30 юни, 30 септември и 30 ноември.

След тези дати започва да се начислява законната лихва върху неиздължените вноски.

Най-удобният начин за плащане на местните данъци и такси е през портала на Столична община: https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf  Там всеки собственик на имот или автомобил в София може да направи и справка какви задължения има към общинския бюджет.

05.03.2021