План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2023 г.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33 или на следните e-mail адреси:

maria.petrova@inspectorat-so.org и iveta.tsvetkova@sofia.bg

Съдържание на документацията:

Дата на откриване: 02.11.2022 г.

Дата на приключване: 03.12.2022 г.

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – зам.-кмет на Столична община и Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Мария Петрова и Ивета Цветкова.