Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

„Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община”
 

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител: гр. София, ул. „Заводска“ № 14 – деловодство;
  • по електронен път: на ел. поща: sofiamemorial@sofiamemorial.bg

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни, от 02.09.2020 г. до 02.10.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Даниела Йорданова – гл. юрисконсулт в  ОП „Гробищни паркове“;
  • телефон за връзка: 02/9367699;
  • електронна поща: sofiamemorial@sofiamemorial.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Публикувано на 26.11.2020 г.

ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища за Проект за приемане на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община“