Приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии

 

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА17-ВК66-1195/6/04.06.2020 г. "Приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии"
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

„Приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на:  Йорданка Фандъкова – кмет на СО
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА17-ВК66-1195/6/04.06.2020 г. "Приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии"

По електронен път:

  • На ел. поща:  nkamenov@sofia-agk.com
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА17-ВК66-1195/6/04.06.2020 г. "Приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии"

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 17.06.2020 г. до 17.07.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • арх. Николай Каменов – директор на дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“ към НАГ – СО
  • Тел. 029238299

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations


Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите коментари и предложения в периода от 17.06.2020 г. до 17.07.2020 г. относно Доклад с рег. № СОА17-ВК66-1195/6/04.06.2020 г. "Приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии"