Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: 

„Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и
погребално-обредната дейност на територията на Столична община”

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител: гр. София, ул. „Заводска“ № 14 – деловодство;
  • по електронен път: на ел. поща: sofiamemorial@sofiamemorial.bg

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни, от 24.07.2019 г. до 22.08.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА19-ВК66-5959/22.07.2019 г.

4.2. Проект на решение 

5. Координати за връзка:

  • Даниела Стефанова Йорданова – гл. юрисконсулт в  ОП „Гробищни паркове“; тел. за връзка: 02/9367699; ел. поща: sofiamemorial@sofiamemorial.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.