Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им
на територията на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и
гаранциите при строителството им на територията на Столична община.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: Гр. София, ул. ,,Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Орлин Иванов – общински съветник
 • Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

По електронен път:

 • На ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg; tradeva@sofia.bg
 • На вниманието на: Орлин Иванов – общински съветник
 • Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им нa територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни - от 27.11.2017 г. до 26.12.2017 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № С0А17-ВК66-8007/17.11.17 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.

5. Координати за връзка:

 • Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в Дирекция „Секретариат на СОС"
  Тел. за връзка 02/9377338
  Ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg
 • Теменужка Михайлова Радева – главен експерт в Дирекция „Секретариат на СОС";
  Тел. за връзка 02/9377402
  Ел. поща: tradeva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.