Проект на Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания и отмяна на действащата такава, приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на Столичния общински съвет

Проект на Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания и отмяна на действащата такава, приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на Столичния общински съвет

Публикувано на: 31.10.2016 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - главен архитект на Столична община

Доклад, Проект на решение и Обобщени предложения към проекта на Наредбата

31.10.2016