Проект на Правила за условията и реда при предоставяне на материална награда за учители по физическо възпитание и спорт

Проект на Правила за условията и реда при предоставяне на материална награда за учители по физическо възпитание и спорт, извели на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели на Трети (зонален) етап (Градско първенство за гр. София) и Четвърти финален етап (Републикански първенства от Ученическите игри)

Публикувано на: 28.06.2016 г.

Вносители: Татяна Георгиева - председател на ПК за децата, младежта и спорта, д-р Тодор Чобанов - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект на решение, Проект на Правилата

28.06.2016