Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и НИД на Наредбата за общинските лечебни заведени

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения

Публикувано на: 09.07.2014 г.

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

09.07.2014