Проект на Наредба за общинската собственост

Проект на Наредба за общинската собственост, на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост

Публикувано на: 02.03.2011 г.

Вносител: Ралица Стоянова - секретар на Столичната община

Доклад, Проект за решение

02.03.2011