1. Проект за План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 г. 2. Предложение за размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2015 г.

1. Проект за План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 г.
2. Предложение за размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2015 г.

Публикувано на 28.11.2014 г.

До гласуването от СОС предложения по:

  • т.1 се приемат от Светла Маркова, e-mail: svmarkova@sofia.bg, тел.: 02/9377353;
  • т.2 се приемат от Костадинка Тулешкова, e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg, тел.: 02/9433544

Вносители: Юлия Ненкова, заместник-кмет на Столична община и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

28.11.2014