„Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на оборудван медицински кабинет (по стерилитет) № 22, находящ се на партерен етаж в сградата на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, гр. София, ул. ”Шейново” № 19, за срок от 3 (три) години

 
„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД

 

На основание  чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 3 и ал. 5 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение на Съвета на директорите пo Протокол №  15/29.10.2021 г. „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД,

 

О Б Я В Я В А

 
Търг с тайно наддаване за сключване на договор за наем за срок от 3 години на части от недвижим имот на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД – оборудвани медицински кабинети, дълготраен материален актив с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните материални активи на болницата към 31 декември 2020 г. при следните условия:

 

1. Описание на обекта на търга с тайно наддаване Предмет на настоящия търг с тайно наддаване е отдаване под наем са оборудван медицински кабинет, с номер 22, находящ се на партерен етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул. ”Шейново” № 19, за срок от 3 (три) години.
Описание:

    1. Оборудван медицински кабинет № 22, (кабинет по стерилитет), с обща площ от 27,48 кв. м, оборудван УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ "SIMENS ACISON NX3ELITE SN (21)505108  С ВАГИНАЛЕН ТРАНСДЮСЕР; КОЛПОСКОП И МОНИТОР OCS K; ВИДЕО ПРИНТЕР  "MITSUBISHI" SN: 6015027; ГИНЕКОЛОГИЧЕН СТОЛ.

    2. График на часовете за ползване
Кабинет  22 се отдава под наем за вторник , четвъртък и петък от 15:30 до 17:30 часа.

Всеки участник следва да подаде оферта за съответния кабинет/и, за който участва в настоящия търг, като изрично посочи:
• номера на кабинета, който желае да използва;
• деня/дните, в които иска да използва имота;
• броя на часовете, за които иска да използва имота.

Забележка: Участниците не могат да оферират под 2 (два) часа на ден. Часовете на ползване са фиксирани и не може да се променят.

   3. Начална наемна цена, определена на час за квадратен метър и апаратура, и текущи разходи:

   3.1. Наемната цена за Оборудван медицински кабинет № 22, (кабинет по стерилитет) е 23,68  лв. (двадесет и три  лв.  и 0,68) за почасов наем за кв. метър и включени р-ди за сграда и ползвана апаратура и текущо обслужване, без ДДС.

Участниците оферират начална цена, не по-ниска от посочената т. 3 „Начална цена“, подточки т. 3.1.
В цената на почасовия наем са включени почасов наем за квадратен метър за обща площ на съответния кабинет по 0,68 лв. за кв. м, плюс почасови р-ди за  апаратура, вода, електричество, отпадъци, отопление, почистване, дезинфекция.
В  горепосочената наемна цена не е включено зареждането с медицински консумативи. Участниците заплащат отделно медицинския консуматив.
Участници, оферирали цена под обявената начална цена на час, ще бъдат отстранени от участие в търга.

   4. Депозит: 150,00 (сто и петдесет) лева, без ДДС.
Внася се в касата на дружеството в гр. София, ул. „Шейново” № 19 от 09:00 – 14:00 часа всеки работен ден в периода от 14.01.2022 г. до 27.01.2022 г.

   5. Дата на провеждане на търга: 28.01.2022 г. (петък).

2. Начален час на търга: 10:00 часа.

3. Място на провеждане на търга: в рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, 1504, ул. „Шейново” № 19.

4. Ред за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита
Цената на тръжната документация е 40 (четирдесет) лева.
Тръжната документация се заплаща в касата на болницата в гр. София, ул. ”Шейново” № 19 всеки работен ден от 09:00 – 14:00 часа и се получава в деловодството на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, срещу представен платежен документ в срок от 14.01.2022 г. до 27.01.2022 г. от 09:00 – 14:00 ч.

5. Условия за оглед на обекта
Закупилият тръжна документация може да огледа обекта.
Време и начин за оглед на обекта: всеки работен ден от 12:00 до 14:00 часа в периода от 14.01.2022 г. до 27.01.2022 г.
За извършения оглед участникът подписва протокол за оглед, който се подписва и от представител на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД.
Участникът декларира, че е извършил оглед на обект в предвидената за целта декларация, която се прилага към заявлението за участие. 

6. Крайният срок за приемане на заявления за участие е 27.01.2022 г.
7. Специални изисквания – Участниците не могат да оферират под 2 (два) часа на ден.

8. Ден, дата, място и час  на повторно провеждане на търга. Търгът с тайно наддаване ще се проведе повторно на 28.02. 2022 г. (вторник) от 11;00 часа в рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД – гр. София, ул. „Шейново” № 19.

13.01.2022