ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на автомати за храна, кафе и напитки, находящи се на партерния, втория и четвъртия етаж на ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД

ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание  чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 3 и ал. 5 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение на съвета на директорите пo Протокол № 8/07.06.2018 г. ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД,

ОБЯВЯВА

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на автомати за храна, кафе и напитки, находящи се на партерен етаж – 2.5 кв. м, втори етаж – 2.5 кв. м и четвърти етаж  – 2.5 кв. м, на ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД, гр. София, п. к. 1 504, ул. ”Шейново” № 19 за срок от 3 години.

 

Начална месечна наемна цена: Начална месечна наемна цена, за всички площи (на партерния, втория и четвъртия етаж) е 900.00 (деветстотин)  лева, без ДДС.

В цената са включени комуналните разходи като вода и електричество и пр.

Участници, оферирали цена под обявената начална месечна цена, ще бъдат отстранени от участие в търга.

 

Депозит: 200.00 (двеста) лева, без ДДС.

Внася се в касата на дружеството в гр. София, ул. „Шейново” № 19 от 09.00 – 14.00 часа всеки работен ден в периода от 13.06.2018 г. до 27.06. 2018 г.

 

Дата на провеждане на търга: 29.06.2018 г.

 

Начален час на търга: 10:00 часа.

 

Място на провеждане на търга: в рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД, гр. София – 1 504, ул. „Шейново” № 19.

 

Ред за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита

Цената на тръжната документация е  50.00 (петдесет) лева, без  ДДС. Тръжната документация се заплаща в касата на ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД всеки работен ден от 09.00 – 14.00 часа и се получава в деловодството на ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД срещу представен платежен документ в срок от 13.06.2018 г. до 27.06.2018 г.  от 09.00 – 14.00ч.

 

Условия за оглед на обекта
Всеки работен ден от 12.00 до 14.00 часа в периода от 13.06.2018 г. до 27.06.2018 г.

 

Крайният срок за приемане на заявления за участие е 27.06.2018 г. до 14.00 часа, в кабинет № 4 на първия етаж на ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД, гр. София, п.к. 1 504,  ул. „Шейново” № 19.

 

За допълнителна информация: В кабинет № 4 на ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО ЕАД, гр. София, п. к. 1 504,  ул. „Шейново” № 19, електронен адрес: hospital@sheynovo-ag.eu, тел: + 02/9444 11 63.

12.06.2018