„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, находяща се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул. ”Шейново” № 19, за търговски обект с обща площ 52 кв. м, заедно с прилежаща част – тераса с площ от 51 кв. м


„ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД

На основание  чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 3, ал. 5 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения, приета от СОС с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02.2010 г., доп. с Решение № 288 по Протокол № 67 от 10.06.2010 г., изм. и доп. с Решение № 222 по Протокол № 16 от 10.05.2012 г., в сила от 01.05.2012 г., изм. и доп. с  Решение № 262 по Протокол № 17 от 31.05.2012 г., Решение № 455 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., в сила  от 01.07.2014 г., Решение № 496 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., Решение № 441 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. и Решение на Съвета на директорите пo Протокол № 8/28.04.2021, „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, находяща се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул. ”Шейново” № 19, за търговски обект с обща  площ 52 кв. м, заедно с прилежаща част – тераса с площ от 51 кв. м, представляващ дълготраен актив с балансова стойност, която не надхвърля 5% от общата балансова стойност на дълготрайните материални активи на болницата към 31.12.2020 г., за срок от 3 (три) години.

Условията на търга са:

Начална месечна наемна цена: 1500 (хиляда и петстотин) лева, без ДДС. В цената  не са включени комуналните разходи като вода, електричество, отпадъци, отопление, телефон  и др., както и разходи за охрана. Всички комунални разходи във връзка с ползване на обекта са за сметка и се заплащат от наемателя. Участници, оферирали цена под обявената начална месечна цена, ще бъдат отстранени от участие в търга.

Начин на плащане

НАЕМАТЕЛЯТ внася наемната вноска за първия месец, в деня на подписване на договора за наем,  заедно с депозит, в размер на тримесечен  наем, който  да служи  като обезпечение за неплатен наем и/или дължим от Наемателя разходи, свързани  с ползването на имота, посочени в договора и евентуални притенции на експлоатационните дружества и доставчици на услуги към Наемодателя, като в случай че обезщетението се окаже недостатъчно за покриване на неплатените задължения, Наемателят дължи и разликата.

Дължимите месечни наемни вноски се внасят най-късно до пето число на текущия месец в брой в касата на НАЕМОДАТЕЛЯ на адрес – град София, ул. “Шейново” № 19, или по банковата сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ в “Общинска банка” – АД – клон ФЦ „ОРЛОВ МОСТ“ IBAN BG27SOMB91301027523102, BIC SOMBBGSF, за което НАЕМАТЕЛЯТ получава разходооправдателен документ.

Дата, място и час на провеждане на търга
Дата на провеждане на търга: 26.05.2021 г. (Двадесет и шести май).
Начален час на търга: 10:30 часа.
Място на провеждане на търга: в рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД – гр. София, ул. „Шейново” № 19.

Ред за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита

Цената на тръжната документация е 50 (петдесет) лева, без ДДС. Тръжната документация се заплаща в касата на дружеството в гр. София, ул. ”Шейново” № 19 всеки работен ден от 09:00 – 14:00 часа и се получава в деловодството на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, срещу представен платежен документ в срок от 10.05.2021 г. до 25.05.2021 г.  от 09:00 – 14:00 ч.
Размерът на депозита е 300 (триста) лева, без ДДС и се внася в касата на дружеството в гр. София, ул. „Шейново” № 19 от 09:00 – 14:00 часа всеки работен ден в периода от 10.05.2021 г. до 25.05.2021 г.

Условия за оглед на обекта
Време и начин за оглед на обекта: всеки работен ден от 12:30 до 14:30 часа в периода от 10.05.2021 г. до 25.05.2021 г.

Закупилият тръжна документация може да огледа обекта. За извършения оглед участникът подписва протокол за оглед, който се подписва и от представител на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД. Участникът декларира, че е извършил оглед на обект в предвидената за целта декларация, която се прилага към заявлението за участие. 

Крайният срок за приемане на заявления за участие е 25.05.2021 г. до 14:00 часа.

Условия, на които трябва да отговарят участниците:
Участниците следва да представят:

- Заявление за участие. Заявлението за участие се попълва по образец – Образец №. Към заявлението се прилагат следните документи;
- Документ за закупена тръжна документация (в оригинал или заверено копие – „вярно с оригинала“ и подпис);
- Документ за внесен депозит (в оригинал);
- За физически лица, които не са регистрирани като търговци – копие от документ за самоличност. В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите; Удостоверение за липса на данъчни задължения към държавата или общината за данъци и задължителни осигуровки по смисъла на ДОПК (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК – оригинал);
- За едноличните търговци – оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние или посочване на ЕИК; В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите; Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК – оригинал;
- За юридическите лица – оригинал или заверено от кандидата удостоверение за актуално състояние или посочване на ЕИК; В случаите, в които участникът участва в търга чрез пълномощник, е необходимо пълномощникът да представи писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите; Удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
- Декларация по образец – Образец № 2, че участникът е извършил оглед на обекта;
- Декларация по образец – Образец № 3 – декларация за поверителност от участника;
- Предлагана цена по образец – Образец № 4, поставена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”;
- Декларация по образец – Образец №5, че участникът не е неизправна страна по договор с  „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО”ЕАД;
- Декларация по образец – Образец № 6, че участникът приема изцяло условията на приложения проект на договор за наем и ще запази предназначението на обекта за срока на  наемния договор;
- Декларация по образец – Образец № 7, че участникът се задължава да плаща режийните разходи за ползването на обекта;
- Декларация свободен текст, че по отношение на участника не е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност и не е открито производство по несъстоятелност;
Документите, приложени към заявлението, се подреждат и описват в хронологична последователност съгласно тръжната документацията.
Заявлението, заедно с приложените към същото документи, и запечатаният плик с надпис „Предлагана цена” се поставят в отделен непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват/залепват данни за името на участника, адрес, телефон, факс и електронен адрес за кореспонденция, както и надпис „Тръжна процедура за отдаване под наем на търговски обект с обща площ от 52 кв. м, заедно с  прилежаща част – тераса с площ от 51 кв. м, находящ се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул. ”Шейново” № 19.

Ден, дата, място и час на повторно провеждане на търга:

Търгът с тайно наддаване ще се проведе повторно на 29.06.2021 г. (Двадесет и девети юни) от 10:30 часа в рапортната зала, находяща се на четвъртия етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД – гр. София, ул. „Шейново” № 19.

 

10.05.2021