"Втора многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност и извънболнична медицинска помощ, предоставени за управление на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ" ЕАД

А. Недвижим имот, съставляващ площ за поставяне на банкомат, с общ размер от 1.00 (един) квадратен метър, находящ се на партерен етаж в централна сграда, вдясно от централен вход, срещу деловодство, за извършване на търговска дейност – предоставяне на банкови услуги, с начална наемна цена в размер на 27.45 лв. (двадесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки) без включен ДДС;

Б. Недвижим имот, съставляващ кабинет № 14, с обща площ от 15.00 (петнадесет) квадратни метра, находящ се на втори етаж, южно изложение, за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а” и буква „б” от Закона за лечебните заведения, с начална наемна цена в размер на 119.25 лв. (сто и деветнадесет лева и двадесет и пет стотинки) без включен ДДС.

В. Недвижим имот, съставляващ кабинет № 13, с обща площ от 15.70 (петнадесет цяло и седемдесет стотни) квадратни метра, находящ се на втори етаж, южно изложение, за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а” и буква „б” от Закона за лечебните заведения, с начална наемна цена в размер на 124.82 лв. (сто двадесет и четири лева и осемдесет и две стотинки) без включен ДДС.

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.

Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 15.30 часа на 28.05.2019 г.

Цената на конкурсната документация е 30.00 (тридесет) лева с включен ДДС.

Конкурсната документация се закупува и получава от касата на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД от 13.05.2019 г. до 28.05.2019 г.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 часа на 28.05.2019 г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 29.05.2019 г. от 10.00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД, четвърти етаж, библиотека.


 

13.05.2019