„Втора МБАЛ – София” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност, предоставен и за управление на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, с предназначение за извършване на търговска дейност

ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ЕАД
гр. София, 1202, бул. "Христо Ботев” № 120

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

А. Сграда – постройка за допълващо застрояване, находяща се в предния двор пред сградата на "ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД, с обща площ от 16,00 (шестнадесет) квадратни метра, без налично оборудване, с предназначение за извършване на търговска дейност – продажба на тонизиращи и безалкохолни напитки, закуски, хранителни стоки и др. – с начална наемна цена в размер на 276,30 лв. (двеста седемдесет и шест лева и тридесет стотинки) без включен ДДС;

Б. Недвижим имот, съставляващ полщ от 1 (един) квадратен метър, с предназначение за извършване на търговска дейност – банкови услуги (поставяне на устройство – банкомат), находящ се на партерен етаж срещу "Деловодство“ на лечебното заведение, с минимално определена месечна наемна цена в размер на 32,00 лв. (тридесет и два лева) без включен ДДС.

Не се допускат и се отстраняват от участие в конкурса търговци и дружества със задължения към „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД.

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.

Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД от 11.07.2022 г. до 25.07.2022 г. включително.

Цена на конкурсната документация е 30,00 лв. (тридесет лева) с включен ДДС.

Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 15:30 часа на 25.07.2022 г.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15:30 часа на 25.07.2022 г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 26.07.2022 г. от 10:00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД, четвърти етаж, библиотека.

10.07.2022