„Втора МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност и извънболнична помощ, предоставени за управление на "Втора многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД

ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ЕАД

гр. София, 1202, бул. ”Христо Ботев” № 120
 

ОБЯВЯВА
 

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ЕАД

А. Недвижим имот, съставляващ площ за поставяне на банкомат, с общ размер от 1.00 (един) квадратен метър, находящ се на партерен етаж в централна сграда, за извършване на търговска дейност – предоставяне на банкови услуги, с начална наемна цена в размер на 30.50 лв. (тридесет лева и петдесет стотинки) без включен ДДС;

Б. Недвижим имот, съставляващ кабинет № 7, с обща площ от 15.70 (петнадесет цяло и седемдесет стотни) квадратни метра, находящ се на втори етаж, за използване от общопрактикуващи лекари – с изключение на лекари по дентална медицина – за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ и буква „б" от Закона за лечебните заведения, а именно: за индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ, с начална наемна цена в размер на 124.00 лв. (сто двадесет и четири лева) без включен ДДС;

В. Недвижим имот, съставляващ кабинет № 8, с обща площ от 15.70 (петнадесет цяло и седемдесет стотни) квадратни метра, находящ се на втори етаж, за използване от общопрактикуващи лекари – с изключение на лекари по дентална медицина – за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а” и буква „б” от Закона за лечебните заведения, а именно: за индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ, с начална наемна цена в размер на 124.00 лв. (сто двадесет и четири лева) без включен ДДС;

Г. Недвижим имот с площ от 1.00 (един) квадратен метър, находящ се на партер до регистратура, за поставяне на кафе-автомат, с начална наемна цена в размер на 280.00 лв. (двеста и осемдесет лева) без включен ДДС;

Д. Недвижим имот с площ от 13.70 (тринадесет цяло и седемдесет стотни) квадратни метра – помещение за търговска дейност за продажба на санитария и помощни медицински средства, с начална наемна цена в размер на 191.53 лв. (сто деветдесет и един лев и петдесет и три стотинки) без включен ДДС.

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.

Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция без включен ДДС, се внася на каса или се превежда по банкова сметка на ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 15.30 часа на 22.07.2019 г.

Цена на конкурсната документация: 30.00 (тридесет) лева с включен ДДС.

Конкурсната документация се закупува и получава от каса на ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД от 05.07.2019 г. до 22.07.2019 г.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 часа на 22.07.2019 г. в деловодството на ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 23.07.2019 г. от 10.00 часа в сградата на ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД, четвърти етаж, библиотека.


 

05.07.2019