"Втора МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот за извършване на търговска дейност, предоставен за управление на "Втора МБАЛ – София" ЕАД

ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ЕАД
гр. София, 1202, бул. ”Христо Ботев” № 120

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА "ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ" ЕАД

А именно: преместваем обект тип павилион, находящ се в предния двор пред сградата на "ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ" ЕАД, с обща площ от 16,00 (шестнадесет) квадратни метра, без налично оборудване, с предназначение за извършване на търговска дейност – продажба на тонизиращи и безалкохолни напитки, закуски, хранителни стоки и др., с начална наемна цена в размер на 380,00 лв. (триста и осемдесет лева) без включен ДДС.

Не се допускат и се отстраняват от участие в конкурса търговци и дружества със задължения към „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД.

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.

Конкурсната документация се закупува и получава от каса на "ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД от 16.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

Цена на конкурсната документация е 30,00 лв. (тридесет лева) с включен ДДС.

Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ" ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 15:30 часа на 30.06.2020 г.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15:30 часа на 30.06.2020 г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 01.07.2020 г. от 10:00 часа в сградата на "ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ" ЕАД, четвърти етаж, библиотека.


 

16.06.2020