„ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД oбявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, съставляващ площ за поставяне на банкомат, находящ се на партерен етаж в централна сграда

 

ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ  ЕАД

гр. София, 1202, бул. "Христо Ботев" № 120

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА "ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ" ЕАД

 

А именно: недвижим имот, съставляващ площ за поставяне на банкомат, с общ размер от 1,00 (един) квадратен метър, находящ се на партерен етаж в централна сграда, за извършване на търговска дейност – предоставяне на банкови услуги, с начална наемна цена в размер на 30,50 лв. (тридесет лева и петдесет стотинки) без включен ДДС.

Не се допускат и се отстраняват от  участие  в конкурса търговци и дружества със задължения към "ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ" ЕАД.

Условията  на  конкурса  и  изискванията  към  участниците  се  съдържат  в  конкурсната документация.

Конкурсната  документация  се закупува  и получава  от  каса на "ВТОРА  МБАЛ – СОФИЯ" ЕАД  от 25.11.2019 г. до 09.12.2019 г.

Цената на конкурсната документация е 30,00 (тридесет) лева с включен ДДС.

Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем без включен ДДС, се внася на каса или превежда  по банкова сметка  на "ВТОРА  МБАЛ – СОФИЯ" ЕАД в "Общинска банка" АД, BIC SOMB BGSF, IВAN   BG47 SOMB 9130 1027 3753 02  в срок до 15:30 часа на 09.12.2019 г.

Документите  за  участие  в конкурса  се  подават  в срок  до  15:30  часа  на 09.12.2019 г.  в деловодство на "ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ'' ЕАД.

Конкурсът  ще  се  проведе  на  10.12.2019 г.  от  10:00  часа  в сградата  на "ВТОРА  МБАЛ – СОФИЯ'' ЕАД, четвърти етаж, библиотека.

25.11.2019