“В и К” ЕАД – София открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 3 години на недвижими имоти, собственост на дружеството

На основание чл.17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД на СОС и в изпълнение на Решение по Протокол № 4/10.08.2017г. на Съвета на директорите на „В и К” ЕАД, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “В и К” ЕАД гр.София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2016г., които не се използват за основната му дейност, описани по вид, местонахождение, квадратура и начална наемна цена, както следва:

1. ПОМЕЩЕНИЕ № 105 с полезна площ от 18.10 кв.м. в шестетажната адм. Сграда на дружеството, с начална наемна цена от 4.30 лева без ДДС на кв. м.;
2. ПОМЕЩЕНИЕ № 106 с полезна площ от 18.00 кв.м. в шестетажната адм. Сграда на дружеството, с начална наемна цена от 4.30 лева без ДДС на кв. м.;
3. ПОМЕЩЕНИЕ № 107 с полезна площ от 17.20 кв.м. в шестетажната адм. Сграда на дружеството, с начална наемна цена от 4.30 лева без ДДС на кв.м.;
4. ПОМЕЩЕНИЕ № 108 с полезна площ от 17.10 кв.м. в шестетажната адм. Сграда на дружеството, с начална наемна цена от 4.30 лева без ДДС на кв.м.;
5. ПАРКОМЯСТО с площ от 10 (десет) кв.м. срещу шестетажната адм. Сграда на дружеството с начална наемна цена от 35.00 лева без ДДС, съгласно приложена скица;
6. РЕАЛНА ЧАСТ от подземен гараж (сутерени на блок А и блок В) с площ от 102.00 кв.м., находяща се на ниво сутерен ІІ, кота – 8.40 на 6 етажна административна едропанелна сграда с начална наемна цена от 2.80 лева без ДДС на кв.м.;
7. ГАРАЖ № 3 състоящ се от една клетка с площ от 20.00 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ І, кв.6, НПЗ“Изток“, Район „Младост”, кв.“Горубляне“, гр. София, с начална наемна цена от 60 лева без ДДС;
8. ГАРАЖ № 5 състоящ се от една клетка с площ от 20.00 кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ І, кв.6, НПЗ“Изток“, Район „Младост”, кв.“Горубляне“, гр. София с начална наемна цена от 60 лева без ДДС;
9. РЕАЛНА ЧАСТ от подземен гараж (сутерени на блок А и блок В) с площ от 180 кв.м, находяща се на ниво сутерен ІІ, кота – 8.40 на 6 етажна административна едропанелна сграда с начална наемна цена от 2.80 лева без ДДС на кв.м.съгласно приложена скица;
10. ДВА БРОЯ ПАРКОМЕСТА, разположени върху североизточната част от свободна незастроена площ с трайна бетонова настилка, с начална наемна цена от 200 лева без ДДС, съгласно приложена скица;
11. ПОМЕЩЕНИЕ № 2 с полезна площ от 46.10 кв.м., находящо се в сутеренния етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” с начална наемна цена от 3.17 лв. на кв.м. без ДДС;
12. ПОМЕЩЕНИЕ № 3 с полезна площ от 14.20 кв.м., находящо се в сутеренния етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” с начална наемна цена от 3.17 лв. на кв.м. без ДДС;
13. ГАРАЖ № 4 състоящ се от една клетка с площ от 20.00 кв.м. находящ се в североизточната част на УПИ І, кв.6, НПЗ“Изток“, Район „Младост”, кв.“Горубляне“, гр. София с начална наемна цена от 50.00 лв. без ДДС;
14. ПОМЕЩЕНИЕ № 7 с полезна площ от 30.80 кв.м., находящо се в сутеренния етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” с начална наемна цена от 3.17 лв. на кв.м. без ДДС;
15. ПОМЕЩЕНИЕ № 8 с полезна площ от 28.00 кв.м., находящо се в сутеренния етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” с начална наемна цена от 3.17 лв. на кв.м. без ДДС;
16. Реална част от терен с трайна бетонова настилка с площ от 240 (двеста и четиридесет) квадратни метра,  находяща се в УПИ І, кв.6, НПЗ“Изток“, кв.“Горубляне“, гр. София с начална наемна цена от 1.27 лв. на кв.м. без ДДС;
17. гараж № 4, състоящ се от една клетка с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се в североизточната част на УПИ І, кв.6, НПЗ“Изток“, Район „Младост”, кв.“Горубляне“, гр. София с начална наемна цена от 60.00 лв. без ДДС и едно паркомясто с площ от 40.00  кв.м., разположено върху южната страна на свободна незастроена асфалтирана площ срещу шестетажната адм. Сграда на дружеството с начална наемна цена от 60.00 лв. без ДДС, съгласно приложена скица;
18. Реална част от първи етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д”, представляваща бивша съблекалня, с площ от 138 кв.м. с начална наемна цена от 4.36 лв. на кв.м. без ДДС и едно паркомясто находящо се в пространството, заключено между административната сграда на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.София и сградите „Кухненски блок” и „Двуетажна битова сграда” с начална наемна цена от 40.00 лв.без ДДС;
19. РЕАЛНА ЧАСТ от подземен гараж (сутерени на блок А и блок В) с площ от 56.00 кв.м., находяща се на ниво сутерен ІІ, кота – 8.40 на 6 етажна административна едропанелна сграда с начална наемна цена от 2.80 лева без ДДС на кв.м.съгласно приложена скица;
20. Гаражна клетка № 3 в „Склад резервни части и гаражи“ от 34 кв.м. находяща се в УПИ І, кв.6, НПЗ „ИЗТОК“,  Район „Младост”, кв.”Горубляне”, гр. София, с начална наемна цена от 4.56 лв. на кв.м., без ДДС;
21. Гаражна клетка № 4 в „Склад резервни части и гаражи“ от 34 кв.м. находяща се в УПИ І, кв.6, НПЗ „ИЗТОК“,  Район „Младост”, кв.”Горубляне”, гр. София, с начална наемна цена от 4.56 лв. на кв.м., без ДДС;
22. Гаражна клетка № 6 в „Склад резервни части“ от 34 кв.м. находяща се в УПИ І, кв.6, НПЗ „ИЗТОК“,  Район „Младост”, кв.”Горубляне”, гр. София, с начална наемна цена от 4.56 лв. на кв.м., без ДДС;
23. Гаражна клетка № 7 в "Гараж специални коли" от 42 кв.м находяща се в УПИ І, кв.6, НПЗ „ИЗТОК“,  Район „Младост”, кв.”Горубляне”, гр. София, с начална наемна цена от 4.56 лв. на кв.м., без ДДС;
24. Гаражна клетка № 8 в "Гараж специални коли" от 42 кв.м находяща се в УПИ І, кв.6, НПЗ „ИЗТОК“,  Район „Младост”, кв.”Горубляне”, гр. София с начална наемна цена от 4.56 лв. на кв.м., без ДДС;
25. Гаражна клетка № 9 в "Гараж специални коли" от 42 кв.м. находяща се в УПИ І, кв.6, НПЗ „ИЗТОК“,  Район „Младост”, кв.”Горубляне”, гр. София с начална наемна цена от 4.56 лв. на кв.м., без ДДС;
26.  Складово помещение № 2 от сутерена на блок А с площ от 126.90 кв.м., находящо се на ниво сутерен І, кота – 4.20м. на 6 етажна административна едропанелна сграда с начална наемна цена от 2.86 лева без ДДС на кв.м.съгласно приложена скица;
27. Част от първи етаж и целия втори етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” с обща наемна площ от 500.00 кв.м, находяща се в УПИ І, кв.6, НПЗ „ИЗТОК“,  Район „Младост”, кв.”Горубляне”, гр. София – база на «В и К» ЕАД с начална наемна цена от 5.17 лв. на кв.м., без ДДС за част от първия етаж с площ от 122.00 кв.м., с начална наемна цена от 6.20 лв. на кв.м., без ДДС за целия втория етаж с площ от 378.00 кв.м. и 10 броя паркоместа с начална наемна цена от 35.00 лева без ДДС за 1 (един) брой паркомясто, съгласно приложена скица;
28. Част от първи етаж (пет помещения  и WC) на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” с площ от 114.56 кв.м, находяща се в УПИ І, кв.6, НПЗ „ИЗТОК“,  Район „Младост”, кв.”Горубляне”, гр. София – база на «В и К» ЕАД гр.София, с начална наемна цена от 4.76 лв. на кв.м., без ДДС, съгласно приложена скица;
29. Реална част от терен с площ от 55.00 кв.м, находящ се в УПИ І, кв.6, НПЗ „ИЗТОК“,  Район „Младост”, кв.”Горубляне”, гр. София – база на «В и К» ЕАД гр.София срещу източната фасада на Авторемонтен корпус с начална наемна цена от 1.27 лв. на кв.м., без ДДС, съгласно приложена скица;
30. Помещение „Канцелария и агрегат” в сграда „Авторемонтен корпус”, находяща се в УПИ І, кв. 6, НПЗ „ИЗТОК“,  Район „Младост”, кв.”Горубляне”, гр. София – база на «В и К» ЕАД гр.София с площ от 102.60 кв.м. с начална наемна цена от 3.46 лв. на кв.м. без ДДС и Реална част от терена от с площ от 60 кв.м. с начална наемна цена от 1.27 лв. на кв.м без ДДС, съгласно приложена скица;
31. Реална част от сграда „Авторемонтен корпус”, находяща се в УПИ І, кв.6, НПЗ „ИЗТОК“,  Район „Младост”, кв.”Горубляне”, гр. София – база на «В и К» ЕАД гр.София с площ от 324 кв.м. и сервизен WC блок с площ от 17.40 кв.м., с начална наемна цена от 3.46 лв. на кв.м. без ДДС;
32. Реална част от средно тяло на сграда „Авторемонтен корпус”, находяща се в УПИ І, кв.6, НПЗ „ИЗТОК“,  Район „Младост”, кв.”Горубляне”, гр. София – база на «В и К» ЕАД гр.София с площ от 108 кв.м. с начална наемна цена от 3.46 лв. на кв.м. без ДДС;
33. Механо-шлосерски отдел с площ от 72.70 кв.м, с начална наемна цена от 3.46 лв. на кв.м. без ДДС, в сграда „Авторемонтен корпус”, находяща се в УПИ І, кв.6, НПЗ „ИЗТОК“,  Район „Младост”, кв.”Горубляне”, гр. София – база на «В и К» ЕАД гр.София и Реална част от терена срещу помещението с площ от 30 кв.м. с начална наемна цена от 1.27 лв. на кв.м., без ДДС, съгласно приложена скица;
34. Осем броя тир паркоместа, разположени в Базата на „ВиК” ЕАД гр.София, находяща се в УПИ І, кв.6, НПЗ „ИЗТОК“,  Район „Младост”, кв.”Горубляне”, гр. София, съгласно приложена скица с начална наемна цена от 1.27 лв. на кв.м., без ДДС; 35. Луксозен офис жк.Младост 1А, бл.509 1-ви етаж с площ от 64.70 кв.м., находящ се в гр.София, жк.Младост 1А, бл.509 1-ви етаж с начална наемна цена от 540 лв., без ДДС.

 

 1. Условия за закупуване на конкурсна документация:

 - цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “В и К” ЕАД гр. София всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.;

 - място на получаване: “В и К” ЕАД гр. София, кв. Горубляне, ул. “Георги Белов” № 2, стая № 102, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 08.09.2017г. вкл.;

2. Приемане на предложенията – до 08.09.2017г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “В и К” ЕАД гр.София до 08.09.2017г. вкл.

4.   Време и начин за оглед на обектите – до 08.09.2017г. вкл., всеки работен ден от 08.30ч. до 16.00ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 11.09.2017г. от 10.00ч. в заседателната зала на “В и К” ЕАД гр.София, кв. Горубляне, ул. “инж. Георги Белов” № 2

6. Повторен конкурс  ще се проведе на същото място на 26.09.2017г. от 10.00 ч. При повторния конкурс, оглед на обектите, закупуване и подаване на конкурсна документация ще се извършва до 25.09.2017г. включително,  при обявените условия.

7. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

 

Адрес и телефон на организатора: “В и К” ЕАД гр.София, кв. Горубляне, ул. “Георги Белов” № 2, тел. 0884 770 520.

 

21.08.2017