“Вoдоснабдяване и канализация” ЕАД – София открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти

 

На основание чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД на СОС и в изпълнение на Решение по Протокол № 9/27.04.2018 г. на Съвета на директорите на „ВиК” ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД – гр. София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2017 г., които не се използват за основната му дейност, описани по вид, квадратура и начална наемна цена, както следва:
1. Сграда „КТП” с площ от 72 кв. м, реална част от терен с трайна асфалтовобетонова настилка пред сграда „КТП” с площ от 103.50 кв. м, открита площ и навес над нея пред сграда „КТП” от 26.32 кв. м, гараж метална конструкция пред сграда „КТП” с площ от 27 кв. м и склад пред сграда „КТП” с площ от 13.20 кв. м, с обща начална наемна цена от 552.00 лв. без ДДС;
2. Реална част от едноетажно  тяло от сграда „Ремонтни работилници”, находяща се в западната част на същата до сграда „Двуетажна ремонтна работилница”, с площ от 107.40 кв. м с начална наемна цена от 435.00 лв. без ДДС;
3. Помещение „Стругарно”, находящо се в двуетажно средно тяло от сграда „Ремонтни работилници”, с площ от 131.23 кв. м с начална наемна цена от 495.00 лв. без ДДС;
4. Помещение № 1, находящо се в сутеренния етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д”, с площ от 32 кв. м с начална наемна цена от 104.00 лв. без ДДС;
5. Помещение № 4, находящо се в сутеренния етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д”, с площ от 32 кв. м с начална наемна цена от 104.00 лв. без ДДС;
6. Помещение № 5, находящо се в сутеренния етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д”, с площ от 32 кв. м,  ведно с реална част от дъното на коридора с площ от 9.50 кв. м с начална наемна цена от 135.00 лв. без ДДС;
7. Помещение № 6, находящо се в сутеренния етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д”, с площ от 32 кв. м с начална наемна цена от 104.00 лв. без ДДС;
8. Свободна незастроена площ от източната страна срещу сграда „Диагностика автоколи” съгласно приложена скица с площ от 200 кв. м с начална наемна цена от 254.00 лв. без ДДС;
9. Реална част от терен, находяща се до задната част на еднообемни гаражни бетонови клетки съгласно приложена скица, с площ от 40 кв. м с начална наемна цена от 60.00 лв. без ДДС;
10. Реална част от терен, находяща се между сграда гараж „Специални коли” и „Стопанска сграда-хале”, с площ от 30 кв. м и склад метална конструкция между сграда гараж „Специални коли” и „Стопанска сграда – хале”, с площ от 6.60 кв. м с обща начална наемна цена от 65.00 лв. без ДДС;
11. Реална част от покривното пространство на шестетажната административна сграда с площ от 39 кв. м с начална наемна цена от 705.00 лв. без ДДС;
12. РЕАЛНА ЧАСТ от подземен гараж (сутерени на блок А и блок В), находяща се на ниво сутерен ІІ, кота – 8.40 на 6 етажна административна едропанелна сграда, с площ от 56 кв. м с начална наемна цена от 158.00 лв. без ДДС;
13. ПОМЕЩЕНИЕ № 213, находящо се на втори етаж от 6 етажната едропанелна сграда, с площ от 60.50 кв. м с начална наемна цена от 280.00 лв. без ДДС;
14. Седем броя паркоместа за леки автомобили, разположени между сграда «Двуетажна битова сграда – корпус Д», сграда „Трафопост”, сграда „Бивша съблекалня” и външната ограда на Базата на  „ВиК” ЕАД, с обща начална наемна цена от 245.00 лв. без ДДС;
15. ПОМЕЩЕНИЕ № 307, на трети етаж от 6-етажната едропанелна сграда, с площ от 21 кв. м с начална наемна цена от 96.00 лв. без ДДС;
16. ПОМЕЩЕНИЕ № 306, на трети етаж от 6-етажната едропанелна сграда с площ от 50 кв. м с начална наемна цена от 226.00 лв. без ДДС;
17. ПОМЕЩЕНИЕ № 206, на втори етаж от 5-етажната едропанелна сграда с площ от 57 кв. м с начална наемна цена от 260.00 лв. без ДДС;
18. Сгради, съоръжения и прилежащ терен, представляващи бензиностанция, включваща: навес с метална конструкция със застроена площ от 189.60 кв. м и застроен обем от 1020.90 куб. м, в която площ е включена и едноетажна обслужваща сграда, състояща се от работно помещение – канцелария, санитарен възел, предверие и склад, с обща застроена площ от 18.16 кв. м, компресорно помещение със застроена площ от 3.06 кв. м, 2 бр. резервоари с обем от 50 куб. м., по 2 бр. филтри и приемници за гориво и тръби, свързващи съоръженията, ведно с прилежащ терен, съставляващ реална част от УПИ І, кв. 6, НПЗ – Изток, ПЗ "Горубляне" с площ от 1 130 кв. м, намиращи се в края на парцела в изходната и входната артерия на обекта, с обща начална наемна цена от 2 725.00 лв. без ДДС;
19. ГАРАЖ № 2, представляващ еднообемна бетонова клетка, с площ от 20 кв. м с начална наемна цена от 70.00 лв. без ДДС;
20. ГАРАЖ № 4, представляващ еднообемна бетонова клетка, с площ от 20 кв. м с начална наемна цена от 70.00 лв. без ДДС;
21. ГАРАЖ № VР, представляващ еднообемна бетонова клетка, с площ от 15 кв. м с начална наемна цена от 52.00 лв. без ДДС. 

1. Условия за закупуване на конкурсна документация:

- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “ВиК” ЕАД – гр. София, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.;

- място на получаване: “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Георги Белов” № 2, стая № 102, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 18.05.2018 г. вкл.;

2. Приемане на предложенията – до 18.05.2018г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “ВиК” ЕАД – гр.София, до 18.05.2018 г. вкл.

4. Време и начин за оглед на обектите – до 18.05.2018 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч., след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 21.05.2018 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на “ВиК” ЕАД – гр.София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2.

6. Повторен конкурс ще се проведе на същото място на 04.06.2018 г. от 10.00 ч. При повторния конкурс оглед на обектите, закупуване и подаване на конкурсна документация ще се извършва до 01.06.2018 г. включително,  при обявените условия.

7. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: “ВиК” ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Георги Белов” № 2, тел. 0884 770 520.

 

02.05.2018