„Водоснабдяване и канализация” ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД, гр. София

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. София

На основание чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД на СОС и в изпълнение на Решение по Протокол № 20/29.01.2019 г. на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД, гр. София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2018 г., които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена, както следва:

1. ПОМЕЩЕНИЕ № 206, на втори етаж от шестетажната едропанелна сграда, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 285.00 лв. без ДДС.

2. ПОМЕЩЕНИЕ № 212, на втори етаж от шестетажната едропанелна сграда, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 160.00 лв. без ДДС.

3. ПОМЕЩЕНИЕ № 303, на четвърти етаж от 6-етажната едропанелна сграда, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 260.00 лв. без ДДС.

4. Реална част от терен с тревно покритие, заключена между сграда «Двуетажна битова сграда – корпус Д», сграда „Трафопост”, сграда „Бивша съблекалня” и външната ограда на Базата на Дружеството, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 200.00 лв. без ДДС.

5. Обособени реални части по списък: 1. Реална част от терен  – асфалтова настилка, съгласно приложена скица с площ от 1053 кв. м, 2. Метална гаражна клетка с площ от 18.80 кв. м, 3. Сглобяема дървена къща с площ от 147.96 кв. м и 4. Гаражни бетонови  клетки – 2 бр., с площ от 66.65 кв. м, находящи се в Санитарно-охранителна зона –  Резервоар „Семинарията”, пл. № 2, к.л. № 902, Парк "Борисова градина“, бул. "Пейо Яворов", район „Лозенец”, гр. София, с обща начална наемна цена от 980.00 лв. без ДДС.

6. Луксозен офис, находящ се в гр. София, жк. „Младост 1А”, ул. "Кръстьо Раковски",  бл. № 509, на 1-ви етаж, застроена площ от 64.70 кв. м и полезна площ от 59.85 кв. м, с начална наемна цена от 505.00 лв. без ДДС.

7. Обособени реални части по списък – Група А от Базата на „ВиК” ЕАД, гр. София, находяща се в гр. София, кв. „Горубляне”, ул. Инж. Г. Белов" № 2, разпределени, както следва: 1. Склад резервни части с площ от 842 кв. м; 2. Реална част от терен с трайна асфалтова настилка с площ от 1 500.00 кв. м; 3. Стопанска сграда – хале с площ от 514.00 кв. м; 4. Стопанска сграда – гаражно хале с площ от 288.00 кв. м; 5. Гаражна клетка в „Гараж специални коли“ с площ от 42.00 кв. м; 6. Реална част от терен с трайна бетонова настилка с площ от 240.00 кв. м, с обща начална наемна цена на групата обекти от  8 631.00 лв. без ДДС.

8. Обособени реални части по списък – Група Б от Базата на „ВиК” ЕАД, гр. София, находяща се в гр. София, кв. „Горубляне”, ул.  Инж. Г. Белов" № 2, разпределени, както следва: 1. Помещение „Ремонт на гуми“ с площ от 33.00 кв. м; 2. Реална част от сграда „Кухненски блок“ с площ от 398.56 кв. м; 3. Реална част от Стопанска сграда – хале с площ от 504.00 кв. м; 4. Помещение „Канцелария и агрегатно отделение“ с площ от 102.60 кв. м; 5. Помещение „Абонатна станция“ в сграда „Авторемонтен корпус“ с площ от 36.00 кв. м; 6. Реална част от сграда „Авторемонтен корпус“ с площ от 576.00 кв. м; 7. Помещение „Вентилационно“ в сграда „Авторемонтен корпус“ с площ от 33.00 кв. м с обща начална наемна цена на групата обекти от  6 134.00 лв. без ДДС.

 

1. Условия за закупуване на конкурсна документация:

- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “ВиК” ЕАД, гр. София, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.;

- място на получаване: “ВиК” ЕАД, гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, стая № 102, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 20.02.2019 г. вкл.

2. Приемане на предложенията – до 20.02.2019 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена за всеки обект, вносим на касата на “ВиК” ЕАД, гр. София, до 20.02.2019 г. вкл.

4. Време и начин за оглед на обектите – до 20.02.2019 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 21.02.2019 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на “ВиК” ЕАД, гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2.

6. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, тел. 0884 770 520.

 

01.02.2019