„Водоснабдяване и канализация” ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството, които не се използват за основната му дейност

 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД – гр. СОФИЯ

 

На основание чл. 40, ал. 3 от НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала на СОС (Приета с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.) и в изпълнение на Решение по Протокол № 44/14.09.2021 г. на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – гр. София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД – гр. София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2020 г., които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена, както следва:

1. Къща на три етажа с таван с РЗП от 575,60 кв. м и едноетажна сграда с два гаража, складови помещения и кухненски бокс с площ от 70,00 кв. м, находящи се в Национален парк „Рила”, м. ”Кулата”, Община Самоков, с начална наемна цена от 990,00 лв. без ДДС;

2. Реална част от терен – тревна площ, съгласно приложена скица, с площ от 6 000,00 кв. м, находяща се в санитарно-охранителна зона –  Резервоар „Семинарията”, пл. № 2, к.л. № 454 и 477, „Парк Борисова градина“, бул. "Пейо Яворов", гр. София, с начална наемна цена от 3 000,00 лв. без ДДС;

3. Гаражна клетка № 1 в сграда „Гараж специални коли” с площ от 42,00 кв. м, с начална наемна цена от 210,00 лв. без ДДС;

4. Склад,  реална част от сграда „Кухненски блок” в блок „Г” с площ от 338,80 кв. м на реалната част, ведно със 35,00 кв. м и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 373,00 кв. м, с начална наемна цена от 1 430,00 лв. без ДДС;

5. Свободна незастроена площ, находяща се между сграда „Диагностика автоколи” и сграда „Авторемонтен корпус”, съгласно скица с площ от 160,00 кв. м, с начална наемна цена от 240,00 лв. без ДДС;

6. Сграда „Диагностика автоколи”, с площ от 449,00 кв. м, с начална наемна цена от 1 930,00 лв. без ДДС;

7. Реална част от подземен гараж (сутерени на блок А и блок В), находяща се на ниво сутерен ІІ, кота – 8,40 на шестетажна административна сграда, с площ от 36,00 кв. м с начална наемна цена от 110,00 лв. без ДДС;

8. Свободна незастроена площ от източната страна на сграда „Диагностика автоколи”, с площ от 200,00 кв. м, с начална наемна цена от 300,00 лв. без ДДС;

9. Част от свободна незастроена асфалтирана площ от източната страна на сграда „Диагностика автоколи”,  ведно с изграденото върху площта хале – метална конструкция съгласно приложена скица, с площ от 700,00 кв. м, от които 320,00 кв. м незастроена площ и хале – метална конструкция, със застроена площ от 380,00 кв. м, с начална наемна цена от 1 386,00 лв. без ДДС;

10. Помещение № 404, на четвърти етаж от шестетажната едропанелна сграда, с площ от 17,00 кв. м на помещението, ведно с 3,00 кв. м и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 30,00 кв. м, с начална наемна цена от 180,00 лв. без ДДС;

11. Помещение № 406, на четвърти етаж от шестетажната едропанелна сграда, с площ от 15,00 кв. м на помещението, ведно с  3,00 кв. м и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 18,00 кв. м, с начална наемна цена от 110,00 лв. без ДДС;

12. Гараж № 4, представлявящ бетонова еднообемна гаражна клетка, с площ от 20,00 кв. м, находящ се в гр. София, с начална наемна цена от 70,00 лв. без ДДС;

13. Помещение № 308, на трети етаж от шестетажната едропанелна сграда, с площ от 32,00 кв. м на помещението, ведно с  3,00 кв. м и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 35,00 кв. м, с начална наемна цена от 210,00 лв. без ДДС;

14. Помещение № 301, на трети етаж от шестетажната едропанелна сграда, с площ от 3,50 кв. м на помещението, ведно с  3,00 кв. м и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 6,50 кв. м, с начална наемна цена от 39,00 лв. без ДДС;

15. Реална незастроена част от терен с посипка от филц, находящ се в североизточната част на Базата на „ВиК“ ЕАД, гр. София, район  "Младост",  кв. "Горубляне", ул. "Инж. Георги Белов № 2 с площ от 1 705,00 кв. м, с начална наемна цена от 1 810,00 лв. без ДДС;

16. Реална незастроена част от терен с асфалтово покритие срещу триетажната административна сграда с площ от 84,00 кв. м, с начална наемна цена от 200,00 лв. без ДДС;

17. Помещение № 11 на втори етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д”, с площ от 22,00 кв. м на помещението, ведно с  3,00 кв. м и.ч. от общите части на коридора с обща наемна площ от 25,00 кв. м, с начална наемна цена от 110,00 лв. без ДДС;

18. Помещение № 17 на втори етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д”, с площ от 17,00 кв. м на помещението, ведно с  3,00 кв. м и.ч. от общите части на коридора, с обща наемна площ от 20,00 кв. м, с начална наемна цена от 90,00 лв. без ДДС;

19. Реална незастроена част от терен с асфалтово покритие, находяща се в западната част до металната ограда между сграда "Диагностика автоколи", и сграда "Авторемонтен корпус" с площ от 18,00 кв. м, с начална наемна цена от 80,00 лв. без ДДС;

20. Склад – хале с вход от западната страна на База на Дружеството (без покрив), Базата на „ВиК” ЕАД в гр. София, с площ от 144,00 кв. м, с начална наемна цена от 150,00 лв. без ДДС;

21. Две паркоместа за камион, разположени в източната част на Базата на „ВиК” ЕАД в гр. София, с обща начална наемна цена от 150,00 лв. без ДДС;

22. Едно паркомясто за камион, разположено в пространството между сградите „Кухненски блок” и „Двуетажна битова сграда”, с начална наемна цена от 75,00 лв. без ДДС;

23. Две паркоместа за тежкотоварен автомобил, две паркоместа за товарен микробус и едно паркомясто за лек автомобил в източната част на Базата на „ВиК” ЕАД в гр. София, с обща начална наемна цена от 400,00 лв. без ДДС.   

 

1. Условия за закупуване на конкурсна документация:
- цена: 42 (четиридесет и два) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “ВиК” ЕАД, гр. София, всеки работен ден от 08,30 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 16,00 ч.;
- място на получаване: “В и К” ЕАД гр. София, кв. Горубляне, ул. “инж. Георги Белов” № 2, стая № 206 всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 18.10.2021г. вкл.;

2. Приемане на предложенията – до 18.10.2021 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “ВиК” ЕАД, гр.София, до 18.10.2021 г. вкл.

4. Време и начин за оглед на обектите – до 18.10.2021 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч., след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 19.10.2021 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на “ВиК” ЕАД, гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Инж. Георги Белов № 2.

6. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: “ВиК” ЕАД, гр. София, район  "Младост",  кв. "Горубляне", ул. "Инж. Георги Белов № 2, тел. 0884 770 520.

 

 

 

04.10.2021