„Водоснабдяване и канализация” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, които не се използват за основната му дейност, находящи се в кв.„Горубляне“, ул.„инж. Г. Белов” № 2

 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД гр. СОФИЯ

 

На основание чл. 40, ал. 3 от НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала на СОС (Приета с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.) и в изпълнение на Решение по Протокол № 42/14.04.2021 г. на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “В и К” ЕАД гр. София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2020 г., които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, както следват:

1. Сграда „КТП” с площ от 72.00 кв.м., Склад с навес пред сграда „КТП” с площ от 13.20 кв.м, Гараж – метална конструкция пред сграда „КТП” с площ от 27.00 кв.м. и Реална част от терен с трайна асфалтовобетонова настилка пред сграда „КТП” от 103.50 кв.м. с начална наемна цена от 540.00 лв. без ДДС;

2. Реална част (бивша дърводелска работилница) от едноетажно тяло на сграда „Ремонтни работилници”, находяща се в западната част на същата до сграда „Двуетажна ремонтна работилница” с площ от 107.40 кв.м. с начална наемна цена от 450.00 лв. без ДДС;

3. Помещение „Стругарно”, находящо се на първи етаж в двуетажно средно тяло от сграда „Ремонтни работилници” с площ от 131.23 кв.м. с начална наемна цена от 530.00 лв. без ДДС;

4. Магазин № 1 – партер с площ от 103.00 кв.м., находящ се в гр. София, ж.к.”Овча купел 1”, в бл. № 415/20-24/, вх. ”В”, кв. 104 с начална наемна цена от 446.00 лв. без ДДС;

5. Реална част от терен асфалтово-бетонно покритие, находяща се между сграда гараж „Специални коли” и „Стопанска сграда хале” с площ от 30.00 кв.м. и Склад метална конструкция между сграда гараж „Специални коли” и „Стопанска сграда – хале” с площ от 6.60 кв.м. с начална наемна цена от 75.00 лв. без ДДС;

6. Свободна незастроена площ от източната страна срещу сграда „Диагностика автоколи”, съгласно приложена скица с площ от 90.00 кв.м. с начална наемна цена от 135.00 лв. без ДДС;

7. Реална част от подземен гараж (сутерени на блок А и блок В), находяща се на ниво сутерен ІІ, кота – 8.40 на 6 етажна административна едропанелна сграда с площ от 56.00 кв.м. с начална наемна цена от 170.00 лв. без ДДС;

8. Помещение № 4, находящо се в сутеренния етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” от 32.00 кв.м, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 35.00 кв.м.с начална наемна цена от 110.00 лв. без ДДС;

9. Помещение № 5, находящо се в сутеренния етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” ведно с реална част от дъното на коридора от 32.00 кв. м. на помещението и  9.00 кв.м. от коридора, като общата наемна площ е от 41 кв.м. с начална наемна цена от 125.00 лв. без ДДС;

10. Помещение № 14, находящо се на втори етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” от 35.00 кв.м., ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 38.00 кв.м. с начална наемна цена от 170.00 лв. без ДДС;

11. Помещение № 6, находящо се на втори етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” от 17.00 кв. м. на помещението, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, с обща наемна площ от 20.00 кв.м. с начална наемна цена от 90.00 лв. без ДДС;

12. Сгради, съоръжения и прилежащ терен, представляващи бензиностанция, включваща: навес с метална конструкция със застроена площ от 189.60 кв.м. и застроен обем от 1020.90 куб.м, в която площ е включена и едноетажна обслужваща сграда, състояща се от работно помещение – канцелария, санитарен възел, предверие и склад с обща застроена площ от 18.16 кв.м, компресорно помещение със застроена площ от 3.06 кв.м., 2 бр. резервоари с обем от 50 куб.м., по 2 бр. филтри и приемници за гориво и търби, свързващи съоръженията, ведно с прилежащ терен, съставляващ реална част от УПИ І, кв. 6, НПЗ-Изток, ПЗ Горубляне с площ от 1 130 кв.м., намиращи се в края на парцела в изходната и входната артерия на обекта с начална наемна цена от 3 200.00 лв. без ДДС;

13. Реална част от покривното пространство на шестетажната административна сграда, съгласно скица с площ от 39.00 кв.м. с начална наемна цена от 2 730.00 лв. без ДДС;

14. Помещение № 211, находящо се на втори етаж от 6 етажната едропанелна сграда с площ от 18.00 кв.м., с начална наемна цена от 108.00 лв. без ДДС;

15. Помещение № 206, на втори етаж от 6 етажната едропанелна сграда от 57.00 кв.м., ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части, като общата наемна площ е от 60.00 кв.м. с начална наемна цена от 360.00 лв. без ДДС;

16. Помещение № 509 с площ от 21.00 кв.м. и помещение № 505 с площ от 15.00 кв.м. на пети етаж от 6 етажната едропанелна сграда, ведно с  3.00 кв.м. и.ч. от общите части на коридора, като общата наемна площ е от 39.00 кв.м. с начална наемна цена от 235.00 лв. без ДДС;

17. Едно паркомясто за тежкотоварен  автомобил, разположено в източната  част на  Базата на „В и К” ЕАД в гр. София, съгласно приложена схема с начална наемна цена от 110.00 лв. без ДДС;

18. Едно паркомясто за лек  автомобил, разположено в подземен гараж (сутерени на блок А и блок В), находящ се на ниво сутерен ІІ, кота – 8.40 на 6 етажна административна сграда, съгласно приложена схема с начална наемна цена от 40.00 лв. без ДДС.


1.Условия за закупуване на конкурсна документация:

  • цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “В и К” ЕАД гр. София всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.;
  • място на получаване: “В и К” ЕАД гр. София, кв. Горубляне, ул. “Инж. Георги Белов” № 2, стая № 206, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 18.05.2021 г. вкл.;

2. Приемане на предложенията – до 18.05.2021 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “В и К” ЕАД гр.София до 18.05.2021 г. вкл.

4. Време и начин за оглед на обектите – до 18.05.2021 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 19.05.2021 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на “В и К” ЕАД гр. София, кв. Горубляне, ул. “Инж. Георги Белов” № 2.

6. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.


Адрес и телефон на организатора: “В и К” ЕАД гр. София, кв. Горубляне, ул. “Инж. Георги Белов” № 2, тел. 0884 770 520.

20.04.2021