“ВиК” ЕАД – СОФИЯ открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти

 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД – СОФИЯ

 

На основание чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД на СОС и в изпълнение на Решение по Протокол № 5/20.10.2017 г. на Съвета на директорите на „ВиК” ЕАД – София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД – София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2016 г., които не се използват за основната му дейност, описани по вид, местонахождение, квадратура и начална наемна цена, както следва: 1. ПОМЕЩЕНИЕ № 105 с полезна площ от 18.10 кв. м в шестетажната административна сграда на дружеството, с начална наемна цена от 4.30 лева без ДДС на кв. м; 2. ПОМЕЩЕНИЕ № 106 с полезна площ от 18.00 кв. м в шестетажната административна сграда на дружеството, с начална наемна цена от 4.30 лева без ДДС на кв. м; 3. ПОМЕЩЕНИЕ № 107 с полезна площ от 17.20 кв. м в шестетажната административна сграда на дружеството, с начална наемна цена от 4.30 лева без ДДС на кв. м; 4. ПОМЕЩЕНИЕ № 108 с полезна площ от 17.10 кв. м в шестетажната административна сграда на дружеството, с начална наемна цена от 4.30 лева без ДДС на кв. м; 5. ПАРКОМЯСТО с площ от 10 (десет) кв. м срещу шестетажната административна сграда на дружеството с начална наемна цена от 35.00 лева без ДДС съгласно приложена скица; 6. РЕАЛНА ЧАСТ от подземен гараж (сутерени на блок А и блок В) с площ от 180 кв. м, находяща се на ниво сутерен ІІ, кота – 8.40 на 6-етажна административна едропанелна сграда с начална наемна цена от 2.80 лева без ДДС на кв. м съгласно приложена скица; 7. Реална част от първи етаж на „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д”, представляваща бивша съблекалня, с площ от 138 кв. м с начална наемна цена от 4.36 лв. на кв. м без ДДС; 8. Реална част от сграда „Авторемонтен корпус”, находяща се в УПИ І, кв. 6, НПЗ „ИЗТОК“,  район „Младост”, кв. ”Горубляне”, гр. София – база на «ВиК» ЕАД – София с площ от 324 кв. м и сервизен WC блок с площ от 17.40 кв. м, с начална наемна цена от 3.46 лв. на кв. м без ДДС; 9. Луксозен офис ж.к. "Младост 1А", бл. 509, 1-ви етаж с площ от 64.70 кв. м, находящ се в гр. София, ж.к. "Младост 1А", бл. 509, 1-ви етаж с начална наемна цена от 540 лв., без ДДС.

1. Условия за закупуване на конкурсна документация:

- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “ВиК” ЕАД – София всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.;

- място на получаване: “ВиК” ЕАД – София, кв. "Горубляне", ул. “Георги Белов” № 2, стая № 102, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 13.10.2017 г. вкл.

2. Приемане на предложенията – до 13.10.2017 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “ВиК” ЕАД – София до 13.10.2017 г. вкл.

4.   Време и начин за оглед на обектите – до 13.10.2017 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 14.10.2017 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на “ВиК” ЕАД – София, кв.  "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2.

6. Повторен конкурс  ще се проведе на същото място на 28.10.2017 г. от 10.00 ч. При повторния конкурс оглед на обектите, закупуване и подаване на конкурсна документация ще се извършва до 27.10.2017 г. включително  при обявените условия.

7. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: “ВиК” ЕАД – София, кв. "Горубляне", ул. “Георги Белов” № 2, тел. 0884 770 520.

 

25.10.2017